Alle aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA) og sparebanker med egenkapitalbevis må sende inn skjema RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven. Selskap som er slettet fra Foretaksregisteret i løpet av året må også huske å sende inn Aksjonærregisteroppgaven.

Selskaper registrert i Euronext VPS er likevel fritatt for innsending da innrapporteringen håndteres av VPS, samt at boligaksjeselskap ikke sender inn egen oppgave. Skattefrie aksjeselskaper skal heller ikke sende inn egen oppgave dersom de ikke har skattepliktig inntekt.

Hvorfor Aksjonærregisteroppgave

Formålet med aksjonærregisteroppgaven er å innrapportere alle endringer knyttet til blant annet:

  • Stiftelse eller avvikling
  • Endringer i aksjeeierskap, herunder blant annet overdragelser ved gave, arv, kjøp/salg m.v.
  • Endringer i inn- eller utbetalinger av kapital, herunder blant annet kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser, skattepliktige utbytter og aksjonærlån
  • Hendelser knyttet til gjennomførte fisjoner og fusjoner

Aksjonærregisteroppgaven inneholder derfor en oversikt over status per 1. januar i inntektsåret, lik status per 31. desember foregående år. Alle endringer i løpet av inntektsåret skal innrapporteres for å angi en ny status per utgangen av inntektsåret, den 31. desember. Oppgaven fylles ut manuelt via www.Altinn.no eller via eget ERP-system med kobling til selskapets årsoppgjør.

Forhåndsutfylt Aksjonærregisteroppgave

Dersom selskapet har levert aksjonærregisteroppgave for forrige år, vil Skatteetaten sende ut en forhåndsutfylt Aksjonærregisteroppgave som havner i aksjeselskapets innboks i Altinn. Denne oppgaven er tilgjengelig som utkast i Altinn i desember. Dersom selskapet er nystiftet med stiftelsesdato i inntektsåret, eller av andre grunner ikke har sendt inn oppgave for fjoråret, må aksjonærregisteroppgaven fylles ut fra bunnen av.

Aksjonærregisteroppgaven kontrolleres digitalt før den skal signeres og sendes inn via Altinn. Dersom Aksjonærregisteroppgaven ikke inneholder logiske feil, vil det sendes ut en egen melding i Altinn om at oppgaven er godkjent. Dersom Aksjonærregisteroppgaven har feil, må disse rettes for at oppgaven kan bli godkjent. Som regel må feil som oppdages knyttet til tidligere inntektsår rettes for det aktuelle inntektsår, med påfølgende retting av alle etterfølgende år, før oppgaven for siste inntektsår blir godkjent.

Kobling mot aksjeoppgave

Skatteetaten benytter informasjon i Aksjonærregisteroppgaven til å fylle ut aksjeoppgaver til private aksjonærer (RF-1088) som sendes ut i Altinn i mars eller april. Her står informasjon om aksjonærens eierskap til aksjer, skattemessige inngangsverdier, skjermingsgrunnlag, skattepliktige utbytter og aksjonærlån og formuesverdier.

Aktuelle opplysninger blir overført til forhåndsutfylt skattemelding som aksjonæren skal kontrollere innen 30. april/31. mai. Det er viktig å merke seg at aksjeoppgaven kun er ment som hjelp for aksjonæren, og all informasjon må derfor kontrolleres. Dersom et aksjeselskap for eksempel ikke har rapportert riktige opplysninger i Aksjonærregisteroppgaven, så vil aksjeoppgaven for aksjonæren dermed angi uriktige opplysninger som aksjonæren selv må korrigere i sin personlige skattemelding.

Siste frist for innsending

Det er svært viktig å merke seg at fristen for innsending av Aksjonærregisteroppgaven er 31. januar året etter inntektsåret. For 2022 er dermed den absolutte fristen 31. januar 2023. Aksjonærregisteroppgaven må signeres og sendes inn, uansett endringer eller ikke. Manglende innsending kan resultere i vedtak om tvangsmulkt fra Skatteetaten. Før tvangsmulkt påløper sendes det normalt ut et varsel med ny frist for innsending. Tvangsmulkten er lik ett rettsgebyr per dag (kr 1 223), likevel maksimalt kr 61 150.

Dersom du behøver hjelp til utfylling, så kan Skatteetaten bistå deg. Det ligger mange eksempler på riktig utfylling av Aksjonærregisteroppgaver på Skatteetatens nettsider, i tillegg til at Skatteetaten kan nås per telefon 800 80 000.

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.