Finansdepartementet sendte den 28. september 2022 forslag på høring om å innføre grunnrenteskatt på havbruk med virkning fra og med 1. januar 2023. Du kan lese mer om regjeringens opprinnelige forslag til økte skatter for kraft- og havbruksnæringen i skatteadvokatene i Danske Bank sin artikkel fra 2022 her. 

Høringsfristen utløp 1. januar 2023 og det innkom 412 høringssvar fra offentlige institusjoner, private organisasjoner og privatpersoner. Regjeringen sier de nå har lyttet til alle høringsinstansene, samt hensyntatt diskusjoner med næringen og andre innspill. Det vi ser er en viss oppmykning av reglene sammenlignet med det som ble fremlagt i høringsbrevet fra 2022. Hovedsakelig gjelder dette reduksjon av effektiv skattesats fra 40 % i høringsbrevet, til 35 % i nytt forslag.

Her er regjeringens justerte forslag til grunnrenteskatt for havbruksnæringen:
  • Det innføres en kontantstrømbasert grunnrenteskatt med virkning fra 1. januar 2023.
  • Effektiv skattesats blir 35 %. Effektiv marginalskattesats inkl. selskapsskatt blir da 57 %.
  • Det legges opp til egenfastsetting for 2023 med mål om etablering av et uavhengig prisråd fra 2024.
  • Det etableres et bunnfradrag lik 70 millioner kroner slik at overskudd inntil dette terskelnivået ikke medfører grunnrenteskatt.
  • Produksjonsavgiften økes til 90 øre per kilo fra 1. juli 2023 og gir fradrag i fastsatt grunnrenteskatt. Avgiften går uavkortet til vertskommuner og vertsfylker. Forslaget til naturressursskatt videreføres ikke slik at avgiften på produksjon reduseres fra 112 øre per kilo i opprinnelig forslag.
  • Vertskommuner og -fylker får økt andel av auksjonsinntekter: Kommunesektorens andel økes fra 40 % til 55 %, og vertsfylkenes andel fra Havbruksfondet økes fra 12,5 % til 20 %.
  • Akvakulturtillatelser foreslås verdsatt for formuesskatteformål til 50 % av omsetningsverdi for ikke-børsnoterte selskap.
Proposisjonen med lovforslag til ny grunnrenteskatt vil nå bli fremlagt for Stortinget. Der venter samarbeidspartner SV som fra før har varslet ønske om effektiv skattesats lik 48 %.

En annen ting er at Høyre til Dagens Næringsliv har lovet å skrote grunnrenteskatt ved et eventuelt framtidig maktskifte, hvis regjeringen Støre får skatten innført. Siste ord om grunnrenteskatt for havbruksnæringen er altså langt i fra sagt.

Mer informasjon finner du her:
Regjeringens pressemelding om forslag til ny grunnrenteskatt
Finansdepartementet sitt tekniske vedlegg til pressemeldingen

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.