Men når du har opprettet holdingselskap for å nyte godt av disse fordelene, hva bør man tenke på for å utnytte holdingselskapet skattemessig optimalt?

Må det betales skatt én eller to ganger?

Aksjeinntekter omfattes som nevnt av fritaksmetoden og er dermed helt eller tilnærmet skattefri i holdingselskapet. Det utløses først skatt når du tar ut utbytte fra holdingselskapet til deg privat (opptil 37,84 % skatt).

Alle andre inntekter er som utgangspunkt skattepliktig. Det vil si at selskapet betaler skatt på overskudd av sine nettoinntekter og du betaler skatt når du tar overskuddet ut som utbytte til deg som privatperson. Dette gir en dobbeltbeskatning på opptil 51,5 %.

For et skattepliktig overskudd på 100 kr betaler holdingselskapet 22 kroner i skatt. Tar du ut de resterende 78 kr som utbytte, betaler du 29,5 kr i utbytteskatt (før skjermingsfradrag). Samlet skatt utgjør da 51,5 kr.

Ved å heller investere privat der investeringen ikke er omfattet av fritaksmetoden, vil du kunne redusere den totale beskatningen fra 51,5 % helt ned til 37,84 % eller 22 % og i noen tilfeller faktisk 0 %.

Nedenfor gir vi noen eksempler på når du bør vurdere å gjøre investeringen privat og når du bør gjøre den via holdingselskapet ditt.

Investeringer man bør gjøre i holdingselskapet

I holdingselskapet eier du typisk aksjeinvesteringene dine, både unoterte aksjer (driftsselskap), børsnoterte aksjer og aksjefond. Det samme gjelder store næringseiendommer og eiendomsporteføljer, eventuelt også andeler i ANS og KS.

Investeringer man bør vurdere å gjøre privat

Fast eiendom

Investering i fast eiendom dobbelbeskattes når dette gjøres gjennom et holdingselskap, både for utleieinntekter og gevinst ved salg. Eier du fast eiendom privat, vil tilsvarende overskudd på utleieinntekt og gevinst som utgangspunkt skattlegges med 22 %.

Ved lånefinansiering av fast eiendom vil man ofte også oppnå bedre vilkår om man tar opp lånet privat enn via holdingselskapet sitt.

Merk at man skattemessig som hovedregel privat ikke bør eie mer enn fire utleieenheter eller næringseiendom med samlet størrelse på mer enn 500 kvadratmeter.

En større eiendomsportefølje vil normalt bli skattlagt som en næringsinntekt (med opptil 50,6 % skatt vs 22 % privat). Det vil da være fordelaktig å eie den femte utleieboligen osv. / større næringseiendom i holdingselskapet, og gjerne med næringseiendom i et eget datterselskap for å oppnå skattefritt salg.

Aksjefond utenfor EØS

Fritaksmetoden gjelder som utgangspunkt for alle verdipapirfond som er skattemessig hjemmehørende innenfor EØS. Skattefritaket er begrenset til aksjeandelen i fondet.

Fritaksmetoden gjelder derimot ikke for verdipapirfond utenfor EØS (f.eks. Guernsey, USA). Slik investering vil derfor dobbeltbeskattes gjennom et holdingselskap.

Her er det avgjørende hvor verdipapirfondet er hjemmehørende, ikke hvor fondets investeringer er gjort. Et aksjefond hjemmehørende i Danmark eller Luxembourg vil derfor omfattes av fritaksmetoden selv om fondet investerer utelukkende i selskap utenfor EØS (f.eks. USA, Emerging Markets).

Børsnoterte aksjeselskap utenfor EØS

Fritaksmetoden gjelder normalt ikke for børsnoterte selskap utenfor EØS. Både utbytte og gevinst ved slik investering vil dobbeltbeskattes gjennom et holdingselskap.
Merk at et selskap kan være notert på Oslo Børs eller børs i annet EØS-land, men likevel være hjemmehørende utenfor EØS (f.eks. Bermuda, USA, Storbritannia). Det er selskapets skattemessige bosted som er avgjørende for skattefritaket, ikke hvor det er børsnotert.

Dersom investeringsmidlene allerede er i holdingselskapet er det noen ganger likevel ikke ideelt å gjøre investeringen privat. Må du ta ut utbytte for å investere privat, utløser dette utbytteskatt, og man er ofte «like langt». Det må derfor gjøres en konkret vurdering hva som er best for deg og ditt holdingselskap.

Investeringer man kun bør gjøre privat

Det er vår klare anbefaling at eiendeler som du, din familie eller andre nærstående skal benytte privat, bør eies privat!

Bolig og fritidseiendom som du eier og benytter privat, vil du kunne selge skattefritt. Med tanke på formuesverdi får du også en meget gunstig verdsettelsesrabatt.

Dersom du eier «privat» bolig eller fritidseiendom i ditt holdingselskap vil du ikke kunne nyte godt av skattefritak ved et fremtidig salg. Dersom eiendommen står til din eller familiens frie disposisjon skal det normalt betales helårs markedsleie, også om bruken i praksis er begrenset. Slik markedsleie vil være skattepliktig for holdingselskapet. Betales det ikke riktig markedsleie risikerer du utbyttebeskatning for deg privat og uttaksbeskatning for selskapet ditt.

Merk at nye skatteregler om privatpersoners bruk av visse eiendeler i AS er forventet i løpet av 2023, med ikrafttredelse fra 2024.
Les mer om skattelegging av privat konsum i selskap.

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.