Á jour januar 2023

Det er viktig å ha fokus på eierstruktur og hvordan du har organisert din virksomhet og dine investeringer. Dette gjelder ikke bare med tanke på risiko og den løpende beskatningen, men også for å kunne gjennomføre et smidig generasjonsskifte eller redusere skatt ved et salg utenfor familien.

Har du ikke en skatteoptimal eierstruktur fra før, er det flere muligheter for å etablere den skattefritt i etterkant. Vi anbefaler likevel at du er ute i god tid før et eierskifte.

Ulike skattemodeller

Det er ulike skattemodeller for beskatning av privatperson og AS. Hvor du som privatperson må betale opptil 37,84 % skatt på aksjeinntekt, er hovedregelen at et AS betaler 0 - 0,66 % for samme inntekt.

En skatteoptimal eierstruktur kan dermed potensielt gi økt avkasting, ved at du utsetter skatten og kan reinvestere hele bruttoinntekten.

Driver du personlig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), skattlegges inntekt og gevinst løpende med opptil 50,6 %. Etter skattefri omdanning til AS betaler selskapet derimot 0 - 0,66 % for aksjeinntekt og 22 % for ordinær inntekt. Har du riktig eierstruktur kan du både redusere skatt og utsette skatt.

Eierstruktur

Som hovedregel bør du vurdere å eie aksjer, aksjefond og driftsselskap gjennom et holdingselskap, og andre eiendeler privat. Sistnevnte gjelder særlig egen bolig og fritidseiendom, men også renteplasseringer m.m.

Ved å velge en holdingstruktur med underliggende singel purpose selskap får man også fleksibilitet og kan spre risiko over flere selskap.

Etablering av skatteoptimal eierstruktur kan i de fleste tilfeller etableres skattefritt i etterkant. Da det tar noe tid å etablere en slik struktur, bør du starte prosessen i god tid før et eventuelt salg.

Skatteoptimal eierstruktur

For mange av våre kunder med ulike driftsselskap eller virksomhetsområder illustrerer figuren under en skatteoptimal eierstruktur.

1 - Individuelle holdingselskap

Bruk av individuelle holdingselskap gjør det mulig å utsette privat utbytteskatt (37,84 %) for de som ikke umiddelbart har behov for midler privat. Senior og barna kan la midlene bli værende i deres respektive holdingselskap, og det er kun den som har behov for penger privat som utløser utbytteskatt. De andre eierne utsetter skatten til senere.

2 - Konsernstruktur

Eierskapet er samlet via et felles mellomliggende holdingselskap for skattemessig konsolidering: hvis et datterselskap går med underskudd, kan man ved å gi konsernbidrag til dette, redusere skatten i selskap som går med overskudd.

3 – Singel purpose AS

Ved salg av driftsmiddel/ virksomhetsområde e.l. betaler selskapet 22 % skatt på gevinsten. Organiserer man for eksempel fast eiendom i et eget «singel purpose AS» og selger aksjene i slikt AS, så betaler holdingselskapet 0 % skatt på gevinsten iht fritaksmetoden.

Etablering av eierstruktur

Å etablere holdingstruktur er enkelt ved stiftelse, men kan også gjøres i etterkant uten å utløse skatt. Det finnes flere måter å gjøre dette, men reglene om skattefri fusjon og fisjon må benyttes. De vanligste måtene er såkalt konsernfusjon og/eller dropdown–fisjon. Hvilken måte som er best for deg må vurderes konkret.

Skatteposisjoner

Valg av modell vil blant annet avhenge av hvilke skatteposisjoner som knytter seg til aksjene dine (f.eks. RISK, skattemessig innbetalt kapital, skjerming, m.m.). Revisor vil normalt kunne hjelpe deg med en oversikt over dette.

Generasjonsskifte

Hvem som bør være fremtidig eier, og hva som vil være riktig organisering av eierskapet er noen av de viktigste vurderingene som må gjøres i forkant av et generasjonsskifte. Holdingstruktur tilrettelegger for en delvis og styrt overføring til barna.

Foruten mulighet for utsatt beskatning gjør individuelle holdingselskap det også enklere for fremtidige generasjonsskifte hos neste generasjon, samt man kan ha ulike risikoprofiler i sine respektive holdingselskap.

Les mer om generasjonsskifte her

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.