En bærekraftig investeringsreise

For våre kunder handler verdier om mer enn bare penger. Derfor la vi ut på en reise for å imøtekomme våre kunders ønske om å investere bærekraftig. Målet var å integrere miljømessige forhold, sosiale forhold, og selskapsstyring (ESG) i våre investeringsprosesser og –produkter. Her kan du få et innblikk i vår analyse og grunnlaget for vårt pågående arbeid med ESG.

Bærekraftige investeringer har i dag blitt en sentral del av forvaltningsansvaret når vi skal skape verdi for kundene. Vi har kommet langt, men har fortsatt et stykke å gå, ettersom ambisjonen vår er oppriktig. Det finnes ingen rask løsning når EGS skal integreres i selve kjernen av virksomheten.

Rapport på bærekraftige investeringer

I ESG-integreringen vår fokuserer vi på vesentlige faktorer. Dette krever at vi har tilgang til pålitelige ESG-data av høy kvalitet fra selskapene. Selskapenes ESG-informasjon har blitt bedre, og volumene av ESG-data har vokst, men det er fortsatt mange informasjonshull. Fordi vi mener at bedre data vil gi oss mer innsikt og hjelpe oss med å investere smartere, ønsker vi å støtte selskapene og bidra til at de forbedrer ESG-informasjonen de deler med investorer. Derfor analyserte vi i 2019 bærekraftopplysningene fra de 100 største børsnoterte nordiske selskapene, og hvor nyttige disse var for investeringsprosessene våre.

Les 2020-rapporten på vår bærekraftige investering her (PDF)

Dette er den andre rapporten om bærekraft hvor vi forteller vi om fremgangen det siste året og innsatsen som er lagt ned av investeringsteamene våre over hele Norden.Du kan lese om funnene fra undersøkelsen og hvordan porteføljeforvalterne våre bidrar til forbedret informasjon gjennom direkte dialog med selskapene.
(Rapporten for 2019 finner du her)

Fire ESG-byggesteiner

Når vi jobber med investeringsstrategien vår bygger den på fire byggesteiner. I rapporten kan du lese om konkrete eksempler på hvordan vi gjør det i praksis.ESG integrasjon

Integrere ESG som en faktor sidestilt med finansielle faktorer, behandlet helhetlig og styrt fra et risiko og avkastningsperspektiv i investeringsprosessen

Les mer om ESG integrasjon (PDF)


Aktivt eierskap

Utføre aktivt eierskap gjennom dialog, stemmegivning, og samarbeid for å skape langsiktig verdi og bygge tillit som en universell eier.

Les mer om aktivt eierskap (PDF)


Screening

Screening for å identifisere ESG-risiko, oppfølging av kundespesifikke kriterier for produkter og løsninger. Oppfølging av Danske Bank konsernet investeringsrestriksjoner for kull, oljesand, kontroversielle våpen og tobakk.

Les mer om screening (PDF)


Rapportering

Fremme åpenhet, dele informasjon om vår tilnærming, rapportere på fremgang og gjøre det tilgjengelig for kunder og interessenter.

Les mer om rapportering (PDF)

Hvorfor integrere ESG?

Integrering av ESG i investeringsprosessen er et ledd i å oppnå den høyeste og mest stabile avkastningen. Derfor er det sentralt å identifisere alle faktorer som gjelder miljø, sosialt ansvar og ledelse ved investeringsanalyser, valg av verdipapirer, porteføljesammensetning og beslutningsprosesser. Slike faktorer kan nemlig slå ut både positivt eller negativt og dermed påvirke avkastningen.

Det finnes ingen fasitsvar eller enkle løsninger når man skal integrere ESG. I stedet trengs det ulike tilnærminger, avhengig av aktivaklasse og strategi. For oss innebærer ESG-integrering at hvert investeringsteam på en hensiktsmessig måte må identifisere sentrale faktorer rundt økonomi og ESG, vurdere de potensielle effektene disse faktorene kan ha på avkastningen og fatte investeringsbeslutninger som tar hensyn til alle vesentlige faktorer – inkludert ESG-faktorer.

Les mer om vårt arbeid med ESG i rapporten her (PDF)

 

Les også