Gå til hovedinnhold

Slik har vi beregnet avkastningen

Beregningen viser en teoretisk fremskriving av verdien av en investering i et fond, som består av 50 % aksjer og 50 % obligasjoner. Beregningen er basert på Danske Banks forventninger til den generelle utviklingen i aksje- og obligasjonsmarkedet.

Beløpene presentert som de nedre og øvre avkastningsverdier, er beregnet med konfidensintervall på 95 %. Det vil si at det er 5 % sannsynlighet for at avkastningen vil være lavere eller høyere enn det nedre og øvre nivået som fremstilles her. Beregningen er gjort på en investering med middels risiko, og vi antar en årlig inflasjon på 2 %.

Vi understreker at dette er estimerte verdier. Det er med andre ord ingen garanti for at verdien av investeringen vil utvikle seg i samsvar med det modellen viser. Det er alltid en risiko for negativ avkastning.

Forventningen til de enkelte aktivaklassenes avkastning er basert på J.P Morgans langsiktige avkastningsforventninger, markedets historiske utvikling og Danske Banks egen risikomodell.

Når du får investeringsrådgivning av Danske Bank, tar vi høyde for din økonomiske situasjon. Du kan dermed oppleve å få en anbefaling om å investere i et verdipapir som har lavere eller høyere risiko enn det som vises i modellen.

I beregningen er det ikke tatt høyde for skatt eller omkostninger. 

Risikotyper

Det er ikke mulig å investere uten å ta risiko. Du kan imidlertid velge hvilket risikonivå du ønsker.

Når du velger risikonivå, må du ta stilling til hvor store svingninger i verdi du er komfortabel med. Jo høyere risiko du tar, jo større er muligheten for høyere avkastning - men også for tap. Høy risiko bør som et utgangspunkt kombineres med en lang tidshorisont.

Hos Danske Bank kan du velge mellom fem forskjellige risikonivå.

Når du får et investeringsråd, vil det være basert på det risikonivået du ønsker, kombinert med din økonomiske situasjon og forventede tidshorisont.


Er du klar til å investere?

Kom i gang med å investere

Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Les også