Gå til hovedinnhold
Del

Aktuelle anbefalinger

Et utvalg av Danske Banks aktuelle investeringsanbefalinger. Overvekt betyr at vi for øyeblikket har en større andel av investeringen i de forvaltede porteføljene våre enn vi forventer å ha på lang sikt, mens undervekt betyr det motsatte. Du har muligheten til å motta løpende rådgivning fra våre investeringsspesialister om sammensetningen av dine fondsinvesteringer.
Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank Norge

 

Ser fortsatt et solid avkastningspotensial

OVERVEKT I VEKSTMARKEDER:
Vekstmarkedsaksjer gjorde det bra i 2020, og vi ser fortsatt et solid avkastningspotensial. Deler av vekstmarkedene har, i likhet med Europa, blitt hardt rammet av nedstengningene og har ekstra mye å vinne ved en gjenåpning av økonomien. Et globalt økonomisk oppsving i 2021 vil samtidig bidra til å støtte de mer sykliske delene av aksjemarkedet – dvs. aksjer som vanligvis gjør det best i økonomiske oppgangstider – noe som også er positivt for vekstmarkedene. Stigende råvarepriser og gode utsikter for selskapenes investeringsaktivitet, som vanligvis øker etterspørselen etter råvarer, er positivt for råvareproduserende land i vekstmarkedene. En styrket dollar og stigende amerikanske renter er riktignok en potensiell risiko, ettersom det vil gjøre det dyrere for mange land og virksomheter i vekstmarkedene å betjene gjelden sin.

Attraktive obligasjoner i økonomiske oppgangstider

OVERVEKT I HIGH YIELD-OBLIGASJONER:
High yield er selskapsobligasjoner med lav kredittkvalitet, og de gir en høyere rente enn sikrere obligasjoner, som f.eks. statsobligasjoner. Selv om denne merrenten historisk sett er lav for øyeblikket, mener vi high yield-obligasjoner fortsatt er attraktive. Vi forventer at high yield vil støttes av solide utsikter for den økonomiske veksten, og sentralbankenes ekspansive pengepolitikk er en annen positiv faktor, ettersom den støtter investorenes jakt på obligasjoner som tilbyr høyere rente enn statsobligasjoner. Samtidig har high yield en forholdsvis lav følsomhet overfor stigende renter – dvs. at obligasjonskursene ikke faller så mye hvis rentene skulle stige – og dette er en positiv egenskap, gitt utsikten til moderate renteøkninger det kommende året. I perioder med markedsuro kan high yield likevel bli hardt rammet, og derfor er det viktig at man også har andre og mer sikre obligasjoner i porteføljen, selv om de gir lavere rente.

Kan nyte godt av et globalt oppsving

OVERVEKT I VEKSTMARKEDSOBLIGASJONER:
Vekstmarkedsobligasjoner har gjort det dårligere enn high yield-obligasjoner hittil i år. Vi forventer imidlertid at et økonomisk oppsving i 2021 vil virke støttende for de offentlige balansene i vekstmarkedslandene og dermed også for vekstmarkedsobligasjoner. Ekspansiv pengepolitikk og jakten på meravkastning i lavrentemiljøet er andre støttende faktorer for obligasjonstypen. En potensiell dollarstyrking er en risiko for vekstmarkedene, ettersom det i så fall vil bli dyrere for vekstmarkedslandene å betjene gjelden de har i dollar. Foreløpig mener vi imidlertid at sentralbankenes ekspansive pengepolitikk og de positive effektene av økt global vekst vil være nok til å oppveie denne usikkerheten.

En dårlig kombinasjon av egenskaper

UNDERVEKT I STATSOBLIGASJONER
Statsobligasjoner betraktes som den sikreste aktivaklassen, og de kan bidra til å spre risikoen i porteføljen og støtte investorer i dårlige tider. Men siden rentene allerede er svært lave, er det begrenset hvor mye kursene kan stige i perioder med fornyet usikkerhet og markedsuro – og dermed er det begrenset hva man i disse periodene kan hente av positiv avkastning fra statsobligasjoner for å oppveie tap fra f.eks. aksjer. I tillegg byr statsobligasjoner på en lite attraktiv kombinasjon av svært lave renteutbetalinger og utsikter til stigende markedsrenter , noe som vil være ensbetydende med fallende obligasjonskurser.

Svekkelse av japanske yen kan dempe avkastningen

UNDERVEKT I JAPAN:
Tross framgang i den økonomiske aktiviteten er det lavere forventninger til den langsiktige inntjeningsveksten i japanske aksjer. For øyeblikket ser vi derfor mindre potensial i japanske aksjer enn i andre regioner, selv om et økonomisk oppsving er positivt for japansk eksport. Aksjenes verdsettelse er lav sett i forhold til andre regioner, men det er etter vårt syn forklart ved den lavere veksten. Japanske yen er ofte en negativ faktor for utenlandske investorer. Som sikker havn-valuta svekkes yen vanligvis i tider med økt global risikoappetitt, noe som for utenlandske investorer har en negativ effekt på aksjeavkastningen. Vi forventer at dette på kort sikt kan være med på å svekke avkastningen fra japanske aksje målt i hjemlig valuta. Alt i alt har vi derfor undervekt i japanske aksjer.

ANSVARSERKLÆRING: Husk alltid risikoen som investor
Utgangspunktet for denne publikasjonen er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og finansmarkedene. Hvis utviklingen avviker fra forventningene våre, kan det potensielt påvirke avkastningen på eventuelle investeringer negativt og gi tap. Danske Bank har kun utarbeidet dette materialet som informasjon, og det utgjør ikke en investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver hvis du vurderer å gjøre en investering på bakgrunn av dette materialet, slik at du får avdekket om en gitt investering er egnet for investeringsprofilen din, inkludert risikovilje, tidshorisont og tapsevne.

Andre har også lest: