Gå til hovedinnhold
Del

Våre preferanser

Dette er noen av investeringskategoriene vi har mest og minst tro på fremover. Overvekt betyr at vi har en større andel av investeringen i de forvaltede porteføljene enn vi forventer å ha på lang sikt, mens undervekt betyr det motsatte. 
Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank Norge

 

OVERVEKT I AKSJER FRA VEKSTMARKEDENE:

Lovende avkastningsmuligheter – spesielt i Asia

Kina har opplevd et sterkt comeback i den økonomiske aktiviteten siden våren, og det har støttet opp om vekstmarkedsaksjene – og da spesielt kinesiske aksjer. Til tross for kursoppgangen, mener vi at disse aksjene fortsatt er attraktivt priset. Samtidig rommer vekstmarkedene en høy andel sykliske aksjer, som kan fortsette å gi støtte dersom det forventede globale økonomiske oppsvinget realiseres og rotasjonen mot økonomisk følsomme aksjer styrkes i 2021. Vi fokuserer spesielt på asiatiske aksjer, som vi anser har det mest attraktive avkastningspotensialet.

 

OVERVEKT I VEKSTMARKEDSOBLIGASJONER :

Det beste valget blant mer risikable obligasjoner

Også obligasjoner fra vekstmarkedene har hatt en sterk utvikling siden våren, i takt med stigende økonomisk vekst og økt risikoappetitt blant investorene. Vi anser obligasjoner fra vekstmarkedene som det beste valget innenfor den mer risikable delen av obligasjonsmarkedet, der investorer har en mulighet til å oppnå høyere avkastning enn fra vestlige statsobligasjoner. Vekstmarkedene støttes også av en svakere dollar, siden dette gjør det billigere for stater og selskaper fra vekstmarkedene å betjene sin dollargjeld. En styrket dollar – f.eks. i tilfelle økt global usikkerhet – vil være negativt for disse obligasjonene.

 

OVERVEKT I INVESTMENT GRADE-OBLIGASJONER:

Obligasjonskjøp gir støtte til kursene

Vi har sett en innsnevring også av rentedifferansen innenfor investment grade, som er selskapsobligasjoner med høy kredittkvalitet – og vi tror det er sannsynlig med ytterligere fall i risikopremiene. Sentralbankenes store obligasjonskjøp skaper et støttenivå for investment grade-obligasjoner, og siden investorene søker best mulig avkastning er de svært lave eller negative rentene på statsobligasjoner ytterligere en positiv for investment grade. Innenfor den litt mindre risikable delen av obligasjonsmarkedet opprettholder vi derfor overvekt i investment grade.

 

UNDERVEKT I STATSOBLIGASJONER :

Forventer lav eller negativ avkastning

Rentene på globale statsobligasjoner er fremdeles veldig lave eller negative, og økt risikoappetitt drevet av økonomisk framgang kan i 2021 føre til stigende markedsrenter, som er ensbetydende med fallende obligasjonskurser. Det vil dermed kunne dempe avkastningen ytterligere. Generelt forventer vi lav eller negativ avkastning fra statsobligasjoner det kommende året og ser f.eks. et mer interessant avkastningspotensial i investment grade, som er selskapsobligasjoner med høy kredittkvalitet. Vi mener at meravkastningen fra investment grade forsvarer en noe høyere kredittrisiko sammenlignet med statsobligasjoner. Vær imidlertid oppmerksom på at statsobligasjoner er mer robuste og likvide i perioder med uro i finansmarkedene.

 

UNDERVEKT I JAPANSKE AKSJER:

Begrenset potensial på lengre sikt

Japan var allerede et langsomt voksende aksjemarked før coronakrisen, og selv om vi forventer en rekyl i selskapenes inntjening i takt med bedringen av den globale økonomien, ser vi et begrenset potensial på lengre sikt. Verdsettelsen av japanske aksjer ser attraktiv ut, men dette har vært tilfelle i lang tid. Hvis vi får en rotasjon mot sykliske aksjer og verdipapirer i løpet av det kommende året – dvs. aksjer som er billig priset ut fra nøkkeltall som P/E og K/I – foretrekker vi blant annet vekstmarkedsaksjer eller amerikanske small cap-aksjer.

 

Husk alltid risikoen som investor

Utgangspunktet for dette materialet er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og finansmarkedene. Hvis utviklingen avviker fra forventningene, kan det potensielt påvirke avkastningen på eventuelle investeringer negativt og gi tap. Danske Bank har kun utarbeidet dette materialet som informasjon, og det utgjør ikke en investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver hvis du vurderer å gjøre en investering på bakgrunn av dette materialet, slik at du får avdekket om en gitt investering er egnet for investeringsprofilen din, inkludert risikovilje, tidshorisont og tapsevne.

Andre har også lest: