Anders Johansen, seniorstrateg i Danske Bank

En god middelvei i et usikkert marked

OVERVEKT I INVESTMENT GRADE:

Investment grade er selskapsobligasjoner med høy kredittkvalitet, og gir derfor en større sikkerhet enn risikofylte obligasjoner i fremvoksende markeder og high yield-obligasjoner, men samtidig en høyere rente enn sikrere stats- og realkredittobligasjoner. For tiden vurderer vi dette som en god middelvei i et usikkert marked med utsikt til avtagende økonomisk vekst, og derfor anbefaler vi for øyeblikket at investorene skal ha en overvekt i investment grade-obligasjoner i obligasjonsdelen av porteføljen.

Tvilsomt økonomisk klima for high yield

UNDERVEKT I HIGH YIELD:

High yield er virksomhetsobligasjoner med lav kredittkvalitet, som dermed gir en relativt høy rente, men der kredittspreaden (dvs. tilleggsrenten i forhold til sikrere statsobligasjoner) også kan utvides i betydelig grad i perioder med økende usikkerhet – med kursfall som følge for investorene. En ulmende frykt for lavkonjunktur øker risikoen ved high yield-obligasjoner, som også er relativt dyre sammenlignet med deres egen historikk og andre obligasjoner. Vi anbefaler investorene for øyeblikket å ha en undervekt i high yield-obligasjoner i obligasjonsdelen av porteføljen.

Ikke så hardt rammet av krigen i Ukraina

OVERVEKT I USA:

Den amerikanske økonomien viser fortsatt tegn til styrke, og er ikke påvirket av krigen i Ukraina i samme grad som f.eks. Europa. Til tross for høyere renter og inflasjon har et sterkt arbeidsmarked og solid oppsparing gjort amerikanske forbrukere relativt robuste, noe vi forventer fortsatt vil støtte økonomien resten av året, mens det er risiko for en mild lavkonjunktur i 2023. I tillegg forventer vi at både inflasjonen og de aggressive pengepolitiske signalene fra den amerikanske sentralbanken nærmer seg toppen, og det samme forventer vi med de langsiktige rentene i USA. Verdsettelsen av amerikanske virksomheter har falt den siste tiden som følge av de stigende rentene, men er fortsatt på et høyt nivå i forhold til andre markeder. Virksomhetene er imidlertid strukturelt mer lønnsomme enn i andre regioner. Vi anbefaler for øyeblikket investorene å ha en overvekt i amerikanske aksjer i aksjedelen av porteføljen.

Vi ser et begrenset potensial

UNDERVEKT I JAPAN:

Japanske aksjer er generelt svært konjunkturpreget, og de er derfor ikke det beste valget ved avtagende vekst og økende usikkerhet. Japanske aksjer er ikke spesielt dyre, men lønnsomheten til japanske virksomheter er strukturelt lavere enn i andre markeder. Japanske aksjer kan ha gode dager når det er økt fokus på verdi-aksjer, men svingninger i japanske yen motvirker ofte eventuelle gevinster for utenlandske investorer. Vi anbefaler for øyeblikket investorene å ha en undervekt i japanske aksjer i aksjedelen av porteføljen.

 

ANSVARSERKLÆRING: Husk alltid risikoen som investor
Utgangspunktet for denne publikasjonen er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og finansmarkedene. Hvis utviklingen avviker fra forventningene våre, kan det potensielt påvirke avkastningen på eventuelle investeringer negativt og gi tap. Danske Bank har kun utarbeidet dette materialet som informasjon, og det utgjør ikke en investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver hvis du vurderer å gjøre en investering på bakgrunn av dette materialet, slik at du får avdekket om en gitt investering er egnet for investeringsprofilen din, inkludert risikovilje, tidshorisont og tapsevne.