Gjennom TV-serier og det man ser og leser i media, tenker man kanskje at det bare er å kaste seg ut i aksjehandel, så sitter man igjen med stor gevinst. Men gode investeringer gjør seg ikke selv, og det ligger mye hardt arbeid bak enhver beslutning for å oppnå best mulig avkastning.

To team, to suksesshistorier, to ulike måter å tilnærme seg investeringer på. Sjefsforvalterne Lars Erik Moen og Jacob Børs Lind leder hvert sitt team som begge har vunnet Morningstar-pris for den meravkastningen fondene deres har gitt. Det ene fondet er et rent aksjefond som utelukkende investerer i norske aksjer, mens det andre er et fond som investerer i andre rentefond (fond-i-fond). Og med så ulikt innhold, sier det seg selv at de to fondene ikke kan kjøre samme tilnærming når de skal vurdere hvordan pengene skal plasseres.

Hvordan forvaltes de norske rentefondene?

Danske Invest Horisont Rente, som stakk av med årets Morningstar-pris, plasserer i hovedsak midlene i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, bankinnskudd og andre rentefond. Fondet investerer altså utelukkende i rentemarkedet, og fordeler aktivt investeringer mellom ulike rentefond. Dette fondet investerer også primært i den delen av rentemarkedet som har lavest risiko.

For å høste best mulig avkastning i den daglige porteføljedriften ligger det en rekke modeller, deriblant makro-drevne, i bunn for å støtte gode investeringsbeslutninger: Ved å ha et godt modell-rammeverk på plass kan verdifull tid frigjøres hos teamet til å konsentrere seg om forhold som krever ekstra analysekapasitet.

- Det er bedre å bruke tiden på å treffe retningen på totalmarkedet, enn å velge enkeltselskaper som i stor grad beveger seg i takt. Vi har mulighet til å skape stor merverdi ved å treffe på retningen på hele markedet. Her bruker vi derfor mye av vår analysekapasitet.  

Derfor lykkes Danske Invest Horisont Rente

Etter å ha blitt preget av pandemi og store økonomiske svingninger klarte forvalterne bak Danske Invest Horisont Rente likevel å oppnå gode resultater. Den viktigste grunnen var altså de vurderingen de gjorde av Covid-19-situasjonen når den pågikk:

- Vi reduserte kredittrisikoen da vi forventet at bedrifter skulle komme i skvis både finansielt og operasjonelt. Samtidig posisjonerte vi oss for rentekutt fra sentralbanken. Etter historisk kraftige markedsbevegelsen følte vi at markedet rett og slett hadde reagert for mye. Vi valgte derfor etter en viss tid å øke kredittrisikoen igjen. Etter hvert begynte vi også å tilpasse porteføljen til en forventet gradvis renteoppgang, forteller Jacob Børs Lind.

Forvaltningsteamet, som foruten Jacob Børs Lind, består av Nikola Olsen og Andreas Gjertsen, har over flere år vist at de er i stand til å skape meravkastning. De er handlekraftige og villige til å kaste seg rundt og raskt gjøre endringer, når nye markedssituasjoner oppstår. Kombinasjonen av gode analyser, beslutningsvilje og et godt håndverk generelt, er også årsaken til at fondet ble tildelt Morningstar-prisen.

Hvordan forvaltes de norske aksjefondene?

Der hvor forvalterne av rentefond i større grad ser på totalmarkedet og overordnete trender, går de som forvalter et aksjefond mer i dybden på det enkelte selskap som det investeres i. Sagt på en annen og litt forenklet måte: Renteforvaltning dreier seg mest om å unngå taperne, mens aksjeforvaltning dreier seg om å finne (morgendagens) vinnere.

"Vi gjør grundige undersøkelser og investerer kun der vi ser at selskapet har en god forretningsplan. Der vi, som aksjonær, kan få ta del i en positiv reise hvor vi får tilbake avkastning på pengene vi investerer. Så enkelt og så vanskelig er det."

Lars Erik Moen
Leder aksjeforvaltning
Danske Invest Norge

Lars Erik Moen har blitt et kjent navn i investor-miljøene, og et ansikt utad for Danske Invest. Og det med god grunn. De siste ti årene har han og teamet mottatt flere Morningstar-priser for fondene de forvalter. I 2021 gikk prisen «Best Norway Equity Fund», årets beste norske aksjefond, til Danske Invest Norge Vekst. I tillegg fikk de samme år topplassering under Lipper Fund Awards i kategorien beste norske aksjefond (5 års historikk) for fjerde år på rad. Fondet investerer utelukkende i norske aksjer, og er konsentrert om 30-50 aksjer, ofte med høy risiko. Dette har gitt gode resultater for fondets andelseiere.

Derfor lykkes Danske Invest Norge Vekst

Det norske aksjeforvaltningsteamet består, foruten Lars Erik Moen, av Håkon Søderstrøm, Håvard Hegre, Peder Selsjord og Namhee Matheson. En sammensveiset enhet, der ingen analytikere eller forvaltere har forlatt fondsteamet siden 2006. Helt fra starten har teamet arbeidet etter de samme forvaltningsprinsippene. Når de velger aksjer i det norske markedet, går de fortrinnsvis etter selskaper i den tidlige fasen der vekstpotensialet fortsatt er betydelig. De analyserer selskapenes produkter og markeder, og vurderer strategien deres og kvaliteten på ledelsen.

- En av de viktigste forklaringene på suksessen vår er at vi har lyktes med å velge de riktige virksomhetene, kombinert med den generelle medvinden vekstbedrifter har hatt de siste ti årene. Til sammen betyr det at vi har klart å levere i gjennomsnitt 14 prosent årlig meravkastning ut over markedets avkastning de siste 10 årene, sier Lars Erik Moen.

Styrken i å være et team

Forvalterteamene bak Danske Invest Norge Vekst og Danske Invest Horisont Rente samarbeider tett, også på tvers av Norden. Dette er en av driverne for suksessen, ifølge Lars Erik Moen.

- Aksjeteamene våre er nå samlet som et felles nordisk team og vi har styrket samarbeidet med teammedlemmer i Danmark, Finland og Sverige. Dette betyr at vi kan dra nytte av den tunge kompetansen på tvers av landegrensene. Til sammen har vi nesten 200 års relevant erfaring fra aksjemarkedet, avslutter Lars Erik Moen.