Overføring av gaver utløser verken skatt eller arveavgift. Arveavgiften ble fjernet i 2014, og man må fremover følge med på det politiske skiftet for å se eventuell risiko for at denne blir gjeninnført. I forhold til skatt er hovedregelen at gaver overføres med «skattemessig kontinuitet». Dette betyr at givers skatteposisjoner (inngangsverdier og latent gevinst/tap) overføres på mottakers hånd, uten rett til oppskrivning. Dette gjelder typisk ved overføring av aksjer, verdipapirfond utleieleiligheter og næringseiendommer.

Fra hovedregelen om skattemessig kontinuitet er det viktige unntak for overføring av boliger og fritidseiendommer som giveren kunne solgt skattefritt. Dette gjelder eiendommer som giveren enten har benyttet som egen bolig i mer enn ett av de to siste eierårene, eller en fritidseiendom som er benyttet som dette i mer enn fem av de siste åtte eierårene. I slike tilfeller oppskrives mottakers inngangsverdi til markedsverdi på gavetidspunktet, og det er eventuelt kun verdistigning i mottakers eiertid som skal gevinstbeskattes (dersom mottaker ikke selv oppfyller kravene for å selge skattefritt).

Ved overføring av fast eiendom er det ofte ønskelig for giver å beholde en bruksrett til den overførte eiendommen. Dersom arveavgiften skulle bli gjeninnført en gang i fremtiden, er det en risiko for at avtaler om eksklusive bruksretter kan innebære at rådighetsovergangen ikke har funnet sted ift arveavgiftsberegningen. Risikoen er særlig høy ved overføringer av boligeiendommer hvor giver typisk forbeholder seg livsvarig bruksrett. Vurder derfor klausuler om bruksrett nøye før det inntas i gavebrevet.

Det presiseres at det endelige gavebrevet må skreddersys slik at det er i tråd med dine ønsker. Du må derfor tilpasse denne malen til din egen situasjon ved å stryke, skrives om og/eller supplere teksten slik at gavebrevet blir klart formulert. Det endelige gavebrevet skal kun ha tekst som passer i ditt tilfelle.

Vi gjør oppmerksom på om at bankens rolle på dette området er å være sparringspartner, og at malen kun er ment som innspill til ditt gavebrev.

Last ned mal gavebrev