Statsgarantert lån

Har din bedrift blitt rammet økonomisk som følge av tiltak som skal hindre smittespredning, kan du få likviditetshjelp via den nye statlige garantiordningen. 

Følgende dokumentasjon må legges ved:
 • Siste årsregnskap (for oppstartsbedrifter balanse per etableringsdag)
 • Siste periodetall (resultatregnskap og balanse)
 • Likviditetsbudsjett som hensyntar utfordringer relatert til korona
 • Beskrivelse av fremtidsplaner/forretningsplaner

Har du allerede en dedikert rådgiver?
Ta direkte kontakt for hjelp omkring dette.

Spørsmål og svar om statsgarantert lån

 • Hvem kan søke om statsgarantert lån?

  Bedriften må:

  • være norskregistrert.
  • under normale markedsforhold være levedyktig.
  • ha akutt likviditetsmangel som følge av korona/COVID-19.
  • ikke vært i økonomiske vanskeligheter ved utgangen av 2019.
   Definert som:
   - For AS og andre foretak med begrenset ansvar må mer enn halve aksjekapitalen eller tilsvarende være tapt (gjelder ikke om bedriften har eksistert mindre enn 3 år)
   - For foretak hvor minst en deltaker har ubegrenset ansvar må halvparten av den bokførte kapitalen være tapt (gjelder ikke om bedriften har eksistert mindre enn 3 år)
   - Insolvent (illikvid og insuffisient); eller
   - Kunden har mottatt krisestøtte som ennå ikke er tilbakebetalt

  For større bedrifter gjelder følgende tilleggsvilkår

  • Bokført gjeld/bokført EK som er lik eller større enn 7,5 og
  • En EBITDA-rentedekningsgrad som er lavere enn 1. 
 • Hvor mye kan bedriften søke om via ordningen?

  Små og mellomstore bedrifter kan låne inntil 50 millioner, samtidig kan det totale lånebeløpet ikke utgjøre mer enn det høyeste av (i) to ganger bedriftens lønnskostnader (2019) eller (ii) 25 prosent av omsetningen (2019). Dersom låntaker har flere lån under garantiordningen, uavhengig av hvem som er långiver, gjelder beløpsgrensen summen av alle lånene.

  Større bedrifter kan låne inntil 150 mill, dog begrenset til det høyeste av (i) 2 x lønnskostnader for 2019, eller (ii) 25% av omsetning i 2019.

 • Lånevilkår og løpetid
  I første omgang gjelder ordningen for lån som innvilges før 1. juni og etter at loven trådte i kraft. Lånet kan løpe i maksimalt tre år, og har mulighet for inntil 12 måneders avdragsfrihet. I utgangspunktet er det ikke anledning til å ta utbytte i låneperioden.
 • Lånets formål
  Formålet med lånet skal være dekning av driftsutgifter eller finansiering av investeringer. Dersom formålet er investeringer, må det dokumenteres at investeringene er nødvendig for å sikre videre drift i lånets løpetid. Lånet kan ikke brukes til førtidig innfrielse av eksisterende lån eller til på annen måte å overføre bankens kredittrisiko til staten. Ordinær betjening av eksisterende gjeld er tillatt.
 • Hvordan søker bedriften om statsgarantert lån?

  Slik søker du

  Søk her

  Følgende dokumentasjon må legges ved:

  • Siste årsregnskap (for oppstartsbedrifter balanse per etableringsdag)
  • Siste periodetall (resultatregnskap og balanse)
  • Budsjett for inneværende/kommende regnskapsår.
  • Beskrivelse av fremtidsplaner/forretningsplaner

Mer om korona