Stadig flere velger å leie fremfor å eie egen bolig, og leieandelen har de siste årene økt i alle aldersgrupper (kilde: SSB). Men uansett om du skal leie eller leie ut bolig er det ved krav om depositum, også lovpålagt med depositumskonto.

Hvorfor depositum?

I de fleste leieforhold er det vanlig at utleier krever det som kalles depositum. Dette tilsvarer som regel to til tre måneders husleie, og fungerer som en sikkerhet for både utleier og leietaker. Dersom det for eksempel blir skader på boligen i løpet av leieperioden, eller leietaker ikke betaler leie, kan det tas midler fra depositumet.

Et depositum kan maksimalt være på seks måneders husleie, men det vanligste er tre måneder. Beløpet kan endres dersom det også blir endringer i leien. Denne kan økes en gang hvert år, men ikke mer enn konsumprisindeksen.

Hva er en depositumskonto?

Depositumskonto er en konto for innbetaling av et avtalt depositumsbeløp fra leietaker til utleier når et leieforhold inngås Kontoen skal opprettes i leietakers navn, og det er også leietaker som skal få utbetalt det som opparbeides av renter på midlene i løpet av leieperioden når kontoen avsluttes. Den er sperret mens leieforholdet pågår, men dere kan se saldoen og den kan disponeres av begge parter i fellesskap.

Utleier har ikke lov til å be om å få depositumet utbetalt som kontanter eller kreve at disse settes på sin private konto. Oppretter du som utleier kontoen i ditt eget navn kan du rett og slett risikere å måtte betale tilbake depositumet med forsinkelsesrenter. Hvis du i tillegg bruker av pengene kan det være straffbart og du risikerer en bot.

Hvorfor bør du ha en depositumskonto?

En depositumskonto er en sikkerhet for begge parter i leieforholdet.

  • Er du leietaker og betaler depositumet direkte til utleierens private konto, er du ikke dekket av husleieloven. Du kan også risikere at utleieren beholder pengene dine når du flytter ut.
  • Er du utleier og ikke har depositumskonto, har du ikke sikkerhet for manglende innbetaling av husleie. Du kan også risikere å ikke få erstattet skader når leietakeren flytter ut.

Før du oppretter kontoen

Dere må ha en leiekontrakt signert av begge parter. Denne skal foruten signaturer inneholde:

  • Utleiers- og leietakers navn og kontaktinfo
  • Eiendommens adresse
  • Kontonummer for husleie
  • Depositumsbeløp

Bruk Forbrukerrådets standardmal, så er begge parter dekket av husleieloven. Hvis du er leietaker – ikke signer før du er 100 prosent sikker på at absolutt alt er i orden. Det kan også være smart å ta bilder av boligen samme dag som kontrakten signeres, slik at boligens tilstand før inngått leieforhold er dokumentert.

Dersom leiekontrakten er signert uten at det er avtalt depositum, kan ikke dette forlanges i ettertid.

Hvordan opprette depositumskonto?

Det vanlige er at utleier oppretter depositumskontoen i sin egen bank i leietakerens navn, etter at leiekontrakten er signert. Utleier skal dekke kostnadene for opprettelsen av kontoen.

For å opprette depositumskonto i Danske Bank må leietaker først være legitimert hos oss. Dette kan de gjøre via https://danskebank.no/bankid. Leietaker vil da få tilgang til Danske Bank Nettbank. Deretter bestilles depositumskonto via dette skjemaet. Når kontoen bestilles må leiekontrakten legges ved. Kontoen opprettes i løpet av noen få dager og både leietaker og utleier må signere kontoavtalen elektronisk gjennom vår nettbank. Når kontoen er opprettet, setter leietakeren inn den avtalte summen.

Her kan du lese mer om depositumskonto i Danske Bank 

Hvordan avslutte depositumskonto?

Dersom annet ikke er avtalt, er vanlig oppsigelsestid i et leieforhold tre måneder. Så er spørsmålet om det har blitt skader på boligen eller om det utestår husleie? Hvis utleieren har krav, må dette sendes skriftlig til leietaker. Om dere ikke blir enige, må utleier kontakte forliksrådet, som så avklarer om kravet skal dekkes av depositumet.

Forbrukerrådet har et tilbakeleveringsskjema og en veiledning for hva utleier kan kreve og ikke kreve erstattet – bruk disse når dere går gjennom boligen sammen.

Når leieforholdet avsluttes og begge er enige om hvordan beløpet skal fordeles, kan utleier sende en melding fra sin nettbank for å frigi depositumet. Der kan også kontonummer for utbetaling påføres. Skal beløpet fordeles mellom utleier og leietaker, må begge parter sende likelydende melding fra sin nettbank.

Har du spørsmål om depositumskonto eller andre kontoer i Danske Bank? Da kan du chatte med oss her.