Depositumskonto

Skal du leie eller leie ut bolig? Da trenger du en depositumskonto. Dette er en sperret konto hvor leietaker setter inn penger som en sikkerhet for manglende husleie, eller for å dekke eventuelle skader på boligen.

 • Opprettes i leietakers navn og i utleiers bank
 • Benyttes til depositum ved leieforhold og er sperret for både utleier og leietaker
 • Kontoavtalen kan signeres med BankID

Hvorfor depositumskonto?

Ved leie av bolig krever ofte utleier et depositum. Dette er et pengebeløp den som leier boligen gir utleieren som økonomisk sikkerhet.

Det er ulovlig for utleieren å motta depositumet kontant eller sette det på sin egen konto. Derfor skal disse pengene settes på en egen konto i leietakers navn. Denne depositumskontoen er låst så lenge som leieforholdet varer, og begge parter kan se saldoen, men verken utleier eller leietaker kan disponere midlene fritt.

Dersom leietaker overholder leieavtalen, og ikke har noe utestående når leieforholdet er avsluttet, skal leietaker få tilbakebetalt hele depositumsbeløpet. Leietaker skal også få utbetalt det som opparbeides av renter på midlene i løpet av leieperioden.

Opprette depositumskonto

Før det opprettes depositumskonto må dere ha en leiekontrakt signert av begge parter. Denne legges ved når kontoen bestilles. 

 1. Leietaker må være legitimert hos oss. Dette kan de gjøre via https://danskebank.no/bankid. Leietaker vil da få tilgang til Danske Bank Nettbank.
 2. Utleier eller leietaker bestiller depositumskonto og legger ved signert leiekontrakt.
  Kontrakten må inneholde følgende:
  • Utleiers- og leietakers navn og kontaktinfo 
  • Eiendommens adresse
  • Husleiekonto
  • Depositumsbeløp
  • Signaturer fra begge parter
 3. Kontoen opprettes i løpet av noen få dager og både leietaker og utleier må signere kontoavtalen elektronisk gjennom vår nettbank.
 4. Leietaker innbetaler avtalt depositumsbeløp inn på depositumskonto.

Bestill depositumskonto

Fakta om depositumskonto

 • Hva er et depositum

  Et depositum er en økonomisk sikkerhet som leietaker gir utleieren, ved å sette et pengebeløp på en konto som ingen fritt kan disponere. Depositumet er en sikkerhet for eventuell skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen. 

  Det er ulovlig for utleieren å motta depositumet kontant, eller å sette det på sin egen konto. 

  Leietaker skal få penger tilbake ved endt leieforhold dersom han ikke misligholder leieavtalen. 

 • Hvem kan opprette en depositumskonto

  Depositumet må settes inn på konto i samme bank som utleier bruker for innbetaling av leie. Hvis ikke mister utleier muligheten til å få dekket forfalt, men ikke betalt leie, uten å gå til rettssak. 

  Det er likevel leietakeren som oppretter depositumskontoen og som vil være eier av kontoen. Leietakeren må være over 18 år, og både leietaker og utleier må være kunde i Danske Bank. Beløpet kan ikke være større enn seks måneders husleie. Utleier betaler kostnaden for å opprette kontoen.

 • Hvordan får du opprettet en depositumskonto

  Se hvordan under "Opprett depositumskonto".

  Kontoavtalen kan signeres på papir eller den kan signeres elektronisk i nettbanken. Både leietaker og utleier må signere avtalen. 

  Øvrige krav ved opprettelse av Depositumskonto:

  • Kontoen opprettes i leietakers navn 
  • Leietaker skal legitimeres og registreres
  • Utleier må være registrert som kunde i banken
  • Utleier betaler opprettelsesgebyret
  • Depositumsbeløpet kan maks være 6 måneders husleie
  • Det skal foreligge en husleiekontrakt før konto kan åpnes
 • Hvilke dokumenter trenger banken ved opprettelse og frigivelse?

  • For å kunne opprette en depositumskonto trenger vi en signert leieavtale.
  • Ved bestilling av en Depositumskonto, blir det produsert en kontoavtale som kontoåpner skal underskrive, og en depositumskontrakt som skal skrives under av utleier og leietaker i fellesskap.
  • Depositumskontrakten skal signeres av banken når underskrifter er på plass og depositumsbeløpet er innbetalt på konto.
  • Utleier og leietaker får hver sin del av depositumskontrakten, mens bankens del blir arkivert sammen med kopi av husleiekontrakten. Kontoavtalen beholdes av kontoholder/leietaker.
  • Kontoen disponeres i fellesskap. Så lenge leieforholdet varer kan ingen av partene disponere beløpet på egen hånd. Leietaker kan heve opptjent rente. 
  • For å kunne frigi depositumet og avslutte depositumskontoen, må vi motta en bekreftelse fra utleier på at leieforholdet er avsluttet og at depositumet kan frigis. 
 • Hvem skal betale gebyret?

  I den nye husleieloven § 3 – 7 står det at den som leier en bolig ikke kan avkreves andre pengebeløp enn leiesummen, utgifter til forbruk av elektrisitet og brensel, depositumsbeløpet og garantibeløp. Andre utgifter må boligeieren betale.

  Utleier skal derfor betale gebyret ved opprettelse av kontoen.

  Gebyrkonto oppgis av utleier ved opprettelse av depositumskonto

 • Tvist - hva skjer hvis utleier ikke vil tilbakebetale depositumet?

  Depositumet kan først frigis når utleier har bekreftet at det er ok. Depositumet kan ikke frigis hvis det er en tvist mellom utleier og leietaker.

  Tvist ved depositumskonto opprettet etter 01.09.09:Når leieforholdet opphører, kan Danske Bank med frigjørende virkning utbetale skyldig leie fra kontoen dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

  • Partene skriftlig har avtalt at leien skal godskrives annen konto i samme finansinstitusjon,
  • Utleier har dokumentert tidspunktet for når betalingsplikten opphørte
  • Og leier ikke dokumenterer å ha reist søksmål innen fem uker etter at banken har varslet leietaker om kravet


  Varsel sendes leierens oppgitte adresse og til en eventuell oppgitt elektronisk postkasse.

  Hvis partene ikke skriftlig har avtalt at leiebetaling skal godskrives konto i Danske Bank, så skal ikke Danske Bank sende varsel til leietaker om at utleier krever utbetaling for skyldig leie. Krever utleier skyldig leie i slike tilfeller, skal banken hnevise til at kravet om at dette ikke er oppfylt. Utleier må da henvises til enten å få samtykke fra leietaker eller evt. ta rettslige skritt.

 • Hvordan frigi/avslutte depositumskonto?

  Er leieforholdet avsluttet og utleier og leietaker enige om fordelingen av depositumet, kan utleier frigi depositumskontoen ved å sende en melding fra sin nettbank. Der kan kontonummer for utbetaling også påføres. Dersom beløpet skal fordeles mellom utleier og leietaker må begge parter sende likelydende melding fra sin nettbank.