Forsikring handler enkelt og greit om å sikre deg selv og tingene dine.
Prinsippet bak er enkelt og bygger på en fellesskapstanke: Du betaler jevnlig inn til en felleskasse, uten at du får noe igjen der og da. Men om uhellet skulle være ute, har du mulighet til å få erstatning fra felleskassen.

Ditt forsikringbehov avhenger av hvem du er og hva du gjør, men de fleste har bruk for de forsikringene vi beskriver her. 

Fakta om unge og forsikring

Folk i alderen 25 - 35 år oppfatter forsikring som kjedelige lavinteresse-produkter. Derfor står en del unge uten forsikring i skadesituasjoner.

En undersøkelse utført for noen år siden viste at hver femte borteboende student ikke hadde gyldig innboforsikring. Det samme gjelder reiseforsikring.
Lite tyder på at andelen har endret seg.

Kilde: TNS Gallup

Innboforsikring

En innboforsikring dekker innboet ditt ved for eksempel tyveri, vannskader eller brann. Med innbo menes tingene du har hjemme og som du "bor med", som f.eks. møbler, elektriske apparater, klær, bøker, og bruks- og pyntegjenstander. Løsøre er ting som ellers hører til i hjemmet, uten at vi direkte kan kalle det innbo, som f.eks. sykler, barnevogn, verktøy og sportsutstyr.

Personforsikring

Det er bra å være forsiktig og tenke seg om to ganger. Likevel kan ikke alle forholdsregler i verden hindre at det skjer noe uforutsett. Derfor kan en uføreforsikring være smart å vurdere, spesielt om du har boliglån eller annen gjeld som skal betjenes over tid.

Mange tenker ikke på å forsikre seg selv, dersom noe skulle skje. Dette til tross for at det er bare 4 % sannsynlighet for at huset ditt brenner, mens risikoen for å bli ufør før du går av med pensjon er over 40 %. En uføreforsikring kan gi deg månedlige utbetalinger så lenge du er ufør, eller til du fyller 67 år. I tillegg finnes det på de fleste uføreforsikringer mulighet til å betale for en tilleggsdekning som kan gi deg en skattefri engangsutbetaling. Penger som kommer godt med når inntekten forsvinner eller reduseres på grunn av langvarig skade og redusert evne til å jobbe.

Mange unge har ofte trang økonomi og tenker derfor kanskje at de ikke har råd til å forsikre seg. Og at ulykker er noe som bare skjer andre. Det du burde spørre deg selv er: Har du råd til å la være? Om kontoen er skrapet, kutt ned på andre utgifter, og prioriter forsikring. For har man havnet i en ulykke, kan det i verste fall bety økonomiske problemer i mange år fremover.

Les mer om hvorfor forsikring gjør deg økonomisk trygg

Reiseforsikring

Enten du skal på surfeferie i Australia, weekendtur til København eller bare er på vei ut i verden på egen hånd, har du bruk for en reiseforsikring. Selv om mange i dag har reiseforsikring via kredittkortet sitt, så er det ikke alt denne dekker. Forsikringen skal passe til reisemålet, reisens varighet og det du skal på turen – for eksempel hvor lenge du skal være borte og om du skal drive med ekstremsport. I tillegg vil en god reiseforsikring også dekke småturer som reiser til og fra studiested eller arbeid.

Før du reiser noen steder er det derfor viktig at du tar stilling til om du har nødvendige forsikringer til ditt behov - før uhellet inntreffer. 

Er du under 21 år?

Da er det lurt å sjekke dine foreldres forsikringer, før du kjøper egen innbo- og reiseforsikring.

Så lenge du bor hjemme, er du dekket av deres forsikring – og i noen tilfeller gjelder det også hvis du har flyttet hjemmefra. Ofte er det eneste kravet at du ikke har endret din folkeregistrerte adresse, men vær oppmerksom på at reglene varierer fra selskap til selskap.

Ordbok - Forsikringspråket

Mange ord og uttrykk innen forsikring kan virke både ulogiske og være forvirrende om man ikke er kjent med dem. Her finner du en forklaring på noen av de vanligste begrepene du kan støte på når du skal gjøre deg kjent med forsikringene dine.

Premie:

Vanligvis blir man veldig glad når man hører ordet premie, men i denne sammenheng betyr det dessverre pris. Premien betales enten årlig, eller man kan betale månedlig. Dette avtales med forsikringsselskapet.

Forsikringsbevis:

Et dokument som bekrefter avtalen som er inngått. Forsikringsavtaleloven gir bestemmelser om hvilke opplysninger forsikringsbeviset skal inneholde.

Forsikringssum:

Er den maksimale erstatning du har krav på ved en skade under den aktuelle forsikringsdekningen. Det er ikke sikkert du får hele forsikringssummen, hvis du får en skade.

Forsikringstaker:

Er den personen som inngår forsikringsavtalen. Ofte er forsikringstaker også den forsikrede, men ikke alltid. For eksempel kan det være en annen enn forsikringstaker som er den forsikrede i en barneforsikring.

Avkorting:

Betegner i alminnelighet den reduksjonen i erstatningen som kan foretas hvis skaden er fremkalt ved grov uaktsomhet eller skade av forsikringstakeren.

Polise:

Forsikringspolise er et dokument som blant annet angir opplysninger om avtaleperiode, forsikringobjekt, forsikringssum, type forsikring, pris og de viktigste egenandeler. Polisen kan være tung å lese men det er verdt de minuttene det tar, slik at du er kjent med dine dekninger.

Begunstiget:

Er i livs-, ulykkes- eller sykeforsikring den person som forsikringstakeren har tillagt retten til erstatningsbeløpet.

Egenandel:

Egenandelen er den del av skadekostnaden du selv må stå for. Som oftest trekkes beløpet i erstatningsoppgjøret etter en skade. Hva egenandelen er vil stå oppført i ditt forsikringsbevis og kan leses i vilkårene.

Skjønn:

En rekke forsikringsvilkår har bestemmelse om at både sikrede og selskap kan kreve skjønn av sakkyndige, upartiske personer til verdsettelse av skade og tap.