Á jour mai 2023

Mange spør oss om de skal ta ut lønn eller utbytte fra sitt AS. Som ansatt i ditt eget AS har du flere muligheter.

Hvordan og hvor mye du tar ut fra selskapet har betydning for både skatten du og selskapet betaler, samt for hvilke pensjons- og trygderettigheter du opparbeider personlig.

Du kan ta ut markedslønn, utbytte eller en kombinasjon av lønn og utbytte i selskap som du eier selv med direkte eierskap. Lønn tilsvarende 7,1 grunnbeløp (G) gir deg full opptjening for alderspensjon i Folketrygden og visse trygdeytelser, slik som sykepenger, uføretrygd og foreldrepenger. Som hovedregel bør du derfor ta ut opptil dette beløpet før du tar ut utbytte i selskapet ditt.

Lønn eller utbytte? Ja takk, begge deler!

Avhengig av hvor mye du skal ha ut til privat forbruk, er det optimale ofte en kombinasjon av lønn og utbytte.

Normalt er det ikke anbefalt å ta opp lån hos selskapet, ettersom du må betale utbytteskatt på lånebeløpet samtidig som du får en tilbakebetalingsplikt.

Hvilke inntekter gir trygdeytelser og tilleggspensjon?

Det er kun ved uttak av lønn, styregodtgjørelse og næringsinntekt du opparbeider rett til offentlige ytelser som full alderspensjon, dagpenger, foreldrepenger, uføretrygd og utbetaling av sykepenger ved sykdom over 16 dager. Ved å beholde hele overskuddet i selskapet, eller ved kun å ta ut utbytte, opparbeider du ikke rett til ytelser utover eventuelle minsteytelser fra folketrygden.

Lønn tilsvarende 6 G gir deg full opptjening for visse trygdeytelser (f.eks. sykepenger, uføretrygd og foreldrepenger). Lønn tilsvarende 7,1 G gir deg i utgangspunktet også full opptjening for alderspensjon.

Høyest skatt på lønn eller utbytte?

Av selskapets skattepliktige overskudd betaler selskapet 22 % skatt. Tar du ut lønn får selskapet fradrag for lønnskostnader ved beregning av det skattepliktige overskuddet. Selskapet må imidlertid betale arbeidsgiveravgift på lønnen. Denne er i utgangspunktet 14,1 % (arbeidsgiveravgiftsone 1). I tillegg kommer en ekstra arbeidsgiveravgift fra 2023 lik 5 % av lønn som overstiger kr 750 000. I motsetning til lønn, som er en kostnad for selskapet, så er utbytte en utdeling av selskapets beskattede inntekter. Et utbytte er derfor heller ikke fradragsberettiget på selskapets hånd, og det skal heller ikke betales arbeidsgiveravgift ved utdeling av utbytte.

Dersom lavest skatt er det viktigste for deg som mottaker av lønn eller utbytte, må du vurdere marginalskattesatsen for utbytte inkl. selskapsskatt. For lønn opp til innslagspunktet for ekstra arbeidsgiveravgift, lik kr 750 000, er marginalskattesatsen lik 50,4 %. Dette er lavere enn marginalskattesatsen for utbytte og selskapsskatt, som er lik 51,5 %. For lønn over kr 750 000 tilkommer ekstra arbeidsgiveravgift med 5 %, samt også høyere trinnskatt. Vurderer man kun lavest skatt, bør man altså ta ut litt mer enn kr 750 000 i lønn før utbytte. Se info-boks nedenfor.

Skattesatser 2023

Marginalskatt varierer ut fra ditt samlede lønnsnivå og selskapets arbeidsgiveravgiftsone. De fleste arbeidsgivere er innenfor sone 1 for arbeidsgiveravgift (AGA), hvor satsen er 14,1 %. Det tilkommer ekstra AGA med 5 % for lønn over kr 750 000.

Marginalskattesater inkl. AGA for ulike lønnsinvå, opp til gitte nivå, er:

 • Kr 69 650: 12,4 %
 • Kr 101 827: 34,3 %
 • Kr 147 407: 19, 3 %
 • Kr 198 350: 38,6 %
 • Kr 279 150: 40,1 %
 • Kr 642 950: 42,1 %
 • Kr 750 000: 50,4 %

De maksimale marginalskattesatsene for 2023 er:

 • Lønn eksl. arbeidsgiveravgift: 47,4 %
 • Lønn inkl. arbeidsgiveravgift: 55,8 %
 • Pensjonsinntekt: 44,6 %
 • Næringsinntekt: 50,6 %
 • Utbytte inkl. selskapsskatt 51,5 %

Et aksjeselskap betaler selskapsskatt på 22 % og personlig betaler du  37,84 % skatt på utbytte, før fradrag for skjermingsrente (1,7 % for 2022).

Men hva med pensjonen min da?

Du bør imidlertid også ta høyde for din pensjonssituasjon. Det er lønn inntil 7,1 G (kr 842 202, per 1. mai 2023) som normalt gir full pensjonsoppsparing gjennom folketrygden. Det anbefales derfor normalt å ta ut lønn tilsvarende 7,1 G dersom man ønsker full opptjening for alderspensjon. Som vi ser er det et visst samsvar mellom beløpet i denne vurderingen og lønn med lavest marginalskatt, som vist ovenfor.

Fordelen ved maks årlig opptjening til alderspensjon vil normalt uansett være å foretrekke, uavhengig av en eventuelt liten økt skattekostnad.

Det kan også være skattemessig gunstig å spare gjennom en innskuddspensjon i selskapet sammenlignet med å ta ut utbytte og spare på privat hånd. Innskuddet er fradragsberettiget for selskapet ditt, du betaler ikke formuesskatt på innskuddssaldoen din og avkastning på innskuddet skattlegges først når du tar ut innskuddspensjonen. Merk at vilkårene i innskuddspensjonen i bedriften må være de samme for alle ansatte.

Renter eller utbytte?

Har du gitt lån til selskapet ditt, skal det være nøytralt om selskapet betaler markedsrente på lånet sammenlignet med at du gir et rentefritt lån og tar ut høyere utbytte.

Må jeg ta ut lønn fra AS?

Er du ansatt i et AS som er personlig og direkte eid av deg, er det ikke krav om at du tar ut lønn. Velger du å ta ut lønn må du faktisk være ansatt i selskapet og du kan ikke ta ut mer enn markedslønn for din arbeidsinnsats. Markedslønn vil være det en utenforstående i tilsvarende stilling ville fått betalt av selskapet. Hva som utgjør "markedslønn" må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle basert på en skjønnsmessig vurdering. Det er derfor ikke mulig å angi et beløp du eventuelt må ta ut i lønn.

Er du ikke ansatt i direkte eid AS, men f.eks. i et datterselskap som eies av ditt holdingselskap , må du som i utgangspunktet ta ut markedslønn før datterselskapet kan dele ut utbytte til holdingselskapet*. Vi anbefaler at du avklarer med revisor eller regnskapsfører om du må ta ut lønn.
*Se f.eks. skattedirektoratets prinsipputtalelse 6.6.2013 og Hammerich og Høylands artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 7 2009 på s. 42 flg.

 

Grunnbeløp (G) i kroner per 1. mai 2023

1 G - kr118 620

6 G - kr 711 720

7,1 G - kr 842 202

Ansatt eller styremedlem i AS?

Hvorvidt du er ansatt eller styremedlem har ikke skattemessig betydning. Både lønn og styrehonorar skattlegges likt og gir samme grunnlag for tilleggspensjon og trygdeytelser.

Er du ansatt i et rent holdingselskap, typisk investeringsselskap, skal det normalt også betales 5 % finansskatt av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Dette gjelder derimot ikke styrehonorar. Vi anbefaler at du avklarer med revisor eller regnskapsfører om selskapet er finansskattepliktig.

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.