Á jour juni 2022

Mange spør oss om de skal ta ut lønn eller utbytte fra sitt AS. Som ansatt i ditt eget AS har du flere muligheter.

Hvordan og hvor mye du tar ut fra selskapet har betydning for både skatten du og selskapet betaler, samt for hvilke pensjons- og trygderettigheter du opparbeider personlig.

Du kan ta ut markedslønn, utbytte eller en kombinasjon av lønn og utbytte. Lønn tilsvarende 7,1 grunnbeløp (G) gir deg full opptjening for alderspensjon i Folketrygden og visse trygdeytelser, slik som sykepenger, uføretrygd og foreldrepenger. Som hovedregel bør du derfor ta ut opptil dette beløpet før du tar ut utbytte i selskapet ditt.

Lønn eller utbytte? Ja takk, begge deler!

Avhengig av hvor mye du skal ha ut til privat forbruk, er det optimale ofte en kombinasjon av lønn og utbytte.

Vi fraråder å låne fra selskapet, ettersom du må betale utbytteskatt på lånebeløpet, samtidig som du får en tilbakebetalingsplikt.

Hvilke inntekter gir trygdeytelser og tilleggspensjon?

Det er kun ved uttak av lønn, styregodtgjørelse og næringsinntekt du opparbeider rett til offentlige ytelser som full alderspensjon, dagpenger, foreldrepenger, uføretrygd og utbetaling av sykepenger ved sykdom over 16 dager. Ved å beholde hele overskuddet i selskapet eller ved å kun ta ut utbytte, opparbeider du ikke rett til ytelser utover eventuelle minsteytelser fra folketrygden.

Lønn tilsvarende 6 G gir deg full opptjening for visse trygdeytelser (f.eks. sykepenger, uføretrygd og foreldrepenger). Lønn tilsvarende 7,1 G gir deg i utgangspunktet full opptjening for alderspensjon.

Høyest skatt på lønn eller utbytte?

Av selskapets skattepliktige overskudd betaler selskapet 22 % skatt. Tar du ut lønn får selskapet fradrag for lønnskostnader ved beregning av det skattepliktige overskuddet. Selskapet må imidlertid betale arbeidsgiveravgift på lønnen. Denne er i utgangspunktet 14,1 % (arbeidsgiveravgiftsone 1). I motsetning til lønn, som er en kostnad for selskapet, så er utbytte en utdeling av selskapets beskattede inntekter. Et utbytte er derfor heller ikke fradragsberettiget på selskapets hånd, og det skal heller ikke betales arbeidsgiveravgift av utbytte-utdelinger.

Er lavest skatt det viktigste for deg, vil det skattemessig være best i 2022 å ta ut kr 643 800 som lønn og eventuelt overskytende som utbytte, dersom du ikke har andre lønnsinntekter. Lønn opptil dette beløpet, som er innslagspunkt for trinnskatt III, har lavere skatt enn utbytte: marginalskatten inkl. arbeidsgiveravgift er på 42,2 %, mens samlet skatt på utbytte er 49,5 %, se boks under.

Skattesats lønn 2022

Marginalskatt varierer ut fra ditt samlede lønnsnivå og selskapets arbeidsgiveravgiftsone. For sone 1 er marginalskatten på lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift som følger:

  • Trinn II: kr 267 900 til 643 799: 42,2 %
  • Trinn III: kr 643 800 til 969 199: 50,4 %
  • Trinn IV: kr 969 200 til 1 999 999: 53,0 %
  • Trinn V: kr 2 000 000 og videre: 53,9 %

Skattesats utbytte 2022

For utbytte vil samlet skatt for selskap og aksjonær utgjøre 49,5 %.

Selskapet betaler selskapsskatt på 22 % og personlig betaler du  35,2 % skatt på utbytte, før skjermingsfradrag (0,5 % for 2021).

Men hva med pensjonen min da?

Du bør imidlertid også ta høyde for din pensjonssituasjon. Det er lønn inntil 7,1 G (kr 791 487) som normalt gir full pensjonsoppsparing gjennom folketrygden. Det anbefales derfor å ta ut lønn tilsvarende 7,1 G dersom man ønsker full opptjening for alderspensjon.

Skatten på lønn vil riktig nok være noe høyere i forrige eksempelet, men fordelen ved maks årlig opptjening til alderspensjon vil normalt være å foretrekke på tross av en noe økt skattekostnad.

Det kan også være skattemessig gunstig å spare gjennom en innskuddspensjon i selskapet sammenlignet med å ta ut utbytte og spare på privat hånd. Innskuddet er fradragsberettiget for selskapet ditt, du betaler ikke formuesskatt på innskuddssaldoen din og avkastning på innskuddet skattlegges først når du tar ut innskuddspensjonen. Merk at vilkårene i innskuddspensjonen i bedriften må være de samme for alle ansatte.

Renter eller utbytte?

Har du gitt lån til selskapet ditt, skal det være nøytralt om selskapet betaler markedsrente på lånet sammenlignet med at du gir et rentefritt lån og tar ut høyere utbytte.

Må jeg ta ut lønn fra AS?

Er du ansatt i et direkte eid AS er det ikke krav om at du tar ut lønn. Velger du å ta ut lønn, merk at du da må faktisk være ansatt i selskapet og at du ikke kan ta ut mer enn markedslønn for din arbeidsinnsats.

Markedslønn vil være det en utenforstående i tilsvarende stilling ville fått betalt av selskapet.

Er du ikke ansatt i direkte eid AS, men f.eks. i et datterselskap som eies av ditt holdingselskap er det ikke samme valgfrihet, men som et utgangspunkt må du ta ut markedslønn før datterselskapet kan dele ut utbytte. Vi anbefaler at du avklarer med revisor om du må ta ut lønn.

Grunnbeløp (G) i kroner per 1. mai 2022

1 G - kr 111 477

6 G - kr 668 862

7,1 G - kr 791 487

Ansatt eller styremedlem i AS?

Om du er ansatt eller styremedlem har ikke noe å si skattemessig. Både lønn og styrehonorar skattlegges likt og gir samme grunnlag for tilleggspensjon og trygdeytelser.

Er du ansatt i et rent holdingselskap, typisk investeringsselskap, skal det normalt også betales 5 % finansskatt av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Dette gjelder derimot ikke styrehonorar.

Innholdet er utarbeidet av Skatteadvokatene i Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.