7ca91105-00090252-699a01cd

 

Vi skiller ofte mellom to former for kapital; realkapital og finanskapital. Realkapital er det du har av mindre omsettelige eiendeler. Eksempelvis Verktøy, bygninger og maskiner. Finanskapital er lett omsettelig som kontanter, bankinnskudd, aksjer og obligasjoner.

Når det kommer til verdsettelse av realkapitalen, må dette dokumenteres av revisor.

Hvorfor er det viktig å bygge kapital?

Bedrifter i forskjellige bransjer og livsfaser vil ha et ulikt behov for kapital.

Det trengs i dag kun kr 30 000,- for å starte et aksjeselskap. Dette er i de fleste tilfeller ikke tilstrekkelig for å holde hjulene i gang. Omtrent 20 prosent av oppstartskapitalen vil gå med på etableringen.

I en oppstartsfase, enten ved nytt selskap eller ny avdeling, er det viktig at selskapet har kapitalreserver for å finansiere løpende drift frem til virksomheten er selvgående.

Likviditet er i dag kanskje den største årsaken til konkurs, og derfor vil det være viktig med en likviditetsreserve man kan hente frem dersom det er behov for det. Samtidig vil det å ha god kapital skape en større tillit hos leverandører og kunder, i tillegg til at den er med på å finansiere vekst og gir deg en bedre kredittverdighet.

Hvordan bygge kapital?

Det er fem hovedkilder til kapital:
  • Tilførsel fra eier eller investor
  • Ansvarlige lån
  • Tilskudd og støtteordninger*
  • Finansiering over drift
  • Ekstern finansiering
*Støtteordninger: Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, ENOVA, fylkeskommuner og EU. Du finner en oversikt over ulike støtteordninger tilpasset din bedrift på Altinn.


Det er viktig å sørge til en hver tid for at man har nok kapital, men det spesifikke kapitalbehovet kan være vanskelig å planlegge i detalj. Allikevel anbefales det at man lager et likviditetsbudsjett, hvor man ser for seg ulike scenarioer samt reviderer budsjettet underveis.

  • Sørg for å tilføre selskapet nok kapital
  • Forhandle betingelser med leverandører
  • Unngå å ta ut alt overskuddet i selskapet
Bedriftens kapitalbehov kan være vanskelig å planlegge, og vet du at du kommer til å trenge tilførsel om ett år bør du starte å sondere markedet allerede nå. Da bør man starte med de man har rundt deg, som venner og familie. Deretter har man ulike nettverk og fellesskap over hele landet med klynger, inkubatorer og kontorfellesskap. Her kan du bygge nettverk og treffe andre som er i samme posisjon som deg.