Særlig har aksjer i fremvoksende økonomier fått et kraftig løft i takt med markant dollarsvekkelse og god utvikling for kinesiske aksjer. Også i kredittmarkedene har kursoppgangen fortsatt, med fallende kredittpåslag og solid avkastning for obligasjoner med høy og spesielt lav kredittrating.

At mange investorer fortsatt er usikre synliggjøres likevel ved rekordhøye gullpriser, fallende statsrenter og variabel etterspørsel etter sykliske aksjesektorer. Høsten blir svært spennende med hensyn til både smitteutvikling, den økonomiske innhentingens styrke og ikke minst mye politisk usikkerhet. Vi mener fortsatt aksjer innehar det mest attraktive avkastningspotensialet relativt til risiko og beholder en overvekt.

En viktig drivkraft vil være et rentenivå som er så lavt at mange obligasjonskategorier nærmest garanteres tap av kjøpekraft i årene som kommer. I andre halvårs første kommentar skriver jeg om fem temaer vil påvirke utviklingen gjennom høsten. 

1. Mer målrettet bekjempelse av koronaviruset

COVID-19 gjenstår som en betydelig trussel, men responsen fra myndighetene har endret seg. Etter tilnærmet fullstendige nedstengninger på vårparten, ser vi nå mer begrensede og spesifikke tiltak i områder med oppblussing. Selv om virus-trusselen gjenstår med store helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser, medfører både erfaring, kunnskap og mer målrettede restriksjoner at den økonomiske aktiviteten kan holdes oppe, om enn på et noe lavere nivå enn det som er optimalt.

Dette er også den tendensen vi forventer å se frem til en velfungerende og trygg vaksine gjøres tilgjengelig – et område hvor det nå nærmest pågår et kappløp om å lykkes. Vi ser 50 prosent sannsynlighet for at en vaksine er på plass innen utgangen av året og 80 prosent sannsynlighet innen tredje kvartal 2021. Koronaviruset vil uansett påvirke finansmarkedene fremover, ikke bare med potensielle negative konsekvenser ved eskalering, men også med mulige positive impulser relatert til avtagende smittevekst og/eller lovende vaksinesignaler.

Konklusjon: Vi er forsiktige optimister med hensyn til den økonomiske utviklingen, også hensyntatt virusutbredelsen, og beholder en forsiktig overvekt aksjer i porteføljene. 

2. En svakere dollar gir nye investeringsmuligheter

Den amerikanske valutaen fungerer normalt som en sikker havn i perioder med markedsuro og økonomisk usikkerhet, noe vi så tydelig i perioden mars til og med mai. Nylig har likevel avtagende renteforskjell mellom USA og resten av verden, smitteoppblussing i USA og stigende global vekst utenfor USA bidratt til dollarsvekkelse mot mange valutaer.

En svakere dollar har bidratt til å løfte emerging markets-aksjene gjennom sommeren. En svakere dollar er positivt blant annet fordi det gjør det enklere for vekstmarkedsøkonomier å betjene sin dollargjeld, samtidig som råvareeksportører øker inntektene målt i egen valuta. Dette understøtter den økonomiske innhentingen og forsvarer lavere risikopremier og stigende kurser på aksjer og obligasjoner i emerging markets.

Vedvarende økonomiske utfordringer i USA og Europa øker sannsynligheten for ytterligere pengepolitiske lempelser fra sentralbankene, noe som igjen kan forsterke kapitalbevegelsene inn i fremvoksende økonomier på jakt etter avkastning. 

Konklusjon: vi beholder vår overvekt i aksjer og obligasjoner fra emerging markets. 

3. Hva har vi lært om utsiktene for selskapsinntjening?

Selskapsinntjeningen globalt og spesielt i USA, var bedre enn fryktet for årets andre kvartal. Likevel virket det som om investorene var noe vanskeligere å imponere ettersom gode tall i mindre grad enn tidligere ble belønnet med kursoppgang.

Et flertall av selskapene i USA og Europa leverte langt bedre tall enn analytikerne hadde forventet, men særlig i det amerikanske aksjemarkedet, som har vært den ledende aksjeregionen så langt i år, virket det som om en god porsjon optimisme allerede var bakt inn i kursene. Analytikernes forventninger for fremtidig inntjeningsvekst er ikke lenger fallende, og med andre kvartal bak oss er andelen oppjusteringer relativt til nedjusteringer av estimater stigende. Forventningen er at selskapsinntjeningen for globale aksjer vil falle 19 prosent i år, men stige 30 prosent i 2021 – med utgangspunkt i en omsetningsvekst på 8 prosent, noe som vil kreve en forbedring i lønnsomhetsmarginene.

Omfanget av såkalt «guiding» fra selskapene er i ferd med å stige fra svært lave nivåer, og med relativt høye forventninger for neste år vil slike signaler kunne få stor betydning for aksjekursene utover høsten. 

Konklusjon: selskapsinntjeningen beveger seg sakte men forhåpentligvis sikkert i riktig retning, men forventningene for 2021 er høye og markedet er dermed sårbart for skuffelser. Sannsynligheten for positiv inntjeningsvekst er likevel høy og vi mener dette vil gi støtte til aksjekursene fremover.

4. Kan IT-sektoren fortsette som dominerende drivkraft?

Amerikanske aksjeindekser har blitt drevet opp av et relativt lite knippe teknologibaserte selskaper. Amazon, Apple og Microsoft er opp henholdsvis 73, 50 og 35 prosent siden årsskiftet, og har bidratt kraftig til at S&P 500 og MSCI World nå er i pluss for året. Ser vi derimot på den likevektede S&P 500-indeksen, der samtlige 500 selskaper teller like mye i beregningen, er denne fortsatt ned 6 prosent.

Den «vanlige» S&P 500 er vektet i henhold til selskapenes markedsverdi, der de fem største nå vekter 23 prosent av markedsverdien. Som en kuriositet kan nevnes at en likevektet indeks bestående av Apple, Amazon, Facebook, Google og Microsoft (de fem største) er opp 35 prosent i år, mens en indeks over de resterende 495 selskapene i S&P 500 er ned 5 prosent!

Sykliske sektorer globalt som industri, råvarer og bank/finans er fortsatt markant i minus så langt i år, eksempelvis er MSCI World IT opp 24 prosent, mens MSCI World Financials er ned 20 prosent. Periodevis gjennom sommeren fikk investorene øynene opp for de sykliske sektorene, som preger det europeiske aksjemarkedet mer enn det amerikanske, men oppblussing av smitte har den siste tiden ført til ny preferanse for defensive teknologiaksjer. Sykliske aksjer løftes gjerne av optimisme knyttet til konjunkturutviklingen, inkludert forventninger om en vaksine mot COVID-19.

Gitt vår forventning om fortsatt dempet, men likevel positiv økonomisk vekst, tror vi mindre syklisk følsomme sektorer som teknologi og kommunikasjonstjenester vil beholde medvinden. Skulle økonomien få et sterkere løft enn forventet ser vi godt potensial i bank/finans-aksjer, som er langt lavere priset og som etter hvert kan dra nytte av høyere lange markedsrenter. 

Konklusjon: Vi beholder en overvekt i teknologi- og kommunikasjonssektoren, samt bank/finans som gir en mer syklisk eksponering mot gradvis bedring i økonomien. 

5. Store politiske utfordringer

Den politiske usikkerheten tok på ingen måte sommerferie. I USA krangler politikerne fortsatt om en utvidelse av støtteordninger til arbeidsledige, en situasjon som uten løsning risikerer å svekke økonomien og forbrukskapasiteten for mange millioner amerikanere. En løsning kan på den annen side bidra til at innhentingen i amerikansk økonomi fortsetter.

Forholdet mellom USA og Kina har trolig aldri vært dårligere og forsterkes av Trump-administrasjonens trussel om å forby den kinesiske app’en TikTok, samt den gjensidige nedstengningen av respektive konsulater. Det er planlagt et nytt handelsmøte mellom partene 15. august og utviklingen her vil kunne få stor betydning for fase 1-avtalen fra desember 2019. Presidentvalget i november kan bli en grøsser uten sidestykke, med risiko for mistillit til både valgsystemet og normale demokratiske prosesser. En Biden-seier kan føre til endringer i skatteregler og regulering med konsekvenser for selskapsinntjening og sektorpreferanser hos investorene. 

I Europa har forhandlingene om fremtidig relasjon mellom Storbritannia og EU langt på vei stoppet opp og risikoen for en hard Brexit ved årsskiftet dermed økt. EU på sin side har enes om en omfattende finanspolitisk støttepakke, som i størst grad vil understøtte den italienske økonomien, men utbetalinger vil ikke begynne før i 2021 og er til lite hjelp på kort sikt. Europeiske aksjer har hengt etter amerikanske og emerging markets gjennom sommeren og vil trolig fortsette å preges av en politisk risikopremie. 

Konklusjon: Politikk har potensial til å påvirke økonomien og finansmarkedene gjennom andre halvår, men amerikanske aksjer har historisk vært noe mindre følsomme for politisk risiko og vi beholder vår overvekt i USA på bekostning av Europa. 

PS! Kommentarer knyttet til allokering er relatert til Danske Bank House View og våre anbefalte fondsporteføljer. 


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.