For oss som har interesser i finansmarkedene blir det forgangne året et vi trolig aldri glemmer, med sjokkutløste kursfall avløst av ekstrem optimisme. Jeg har i tidligere kommentarer belyst hvordan vi ser for oss 2021, eksempelvis i «Drømmen om 2021» eller «Neste års julegaver på forskudd i aksjemarkedet». Du finner tidligere kommentarer her.

I årets siste skribleri tilbyr jeg en lettlest, men forhåpentligvis interessant oppsummering av 2020, mer eller mindre i stikkordsform for ikke å gjøre årets informasjons-overdose verre enn nødvendig. Vil takke alle lesere for å ha kikket innom mine regelmessige meningsytringer og ønsker en fredfull og frisk høytid. 
Vi sees igjen med forventningsfulle øyne i januar! 

Viruset

 • 75 millioner mennesker har til nå blitt smittet av koronaviruset som ble identifisert allerede i 2019. 1,7 millioner mennesker har mistet livet som følge av COVID-19. 
 • Høyest samlet antall dødsfall har vært i USA, Brasil og India, mens Belgia, Peru, Italia og Bosnia Herzegovina har flest dødsfall per millioner innbyggere. 
 • Dødelighetsraten for koronavirus 2019-nCov er beregnet til 2,2 prosent. 
 • I gjennomsnitt antas 2,5 nye personer å ha blitt smittet for hvert eksisterende smittetilfelle.
 • Smitteutviklingen forverres i øyeblikket fortsatt i Europa, USA, Sør-Korea og Japan. 

Vaksinen

 • Mens forrige rekord for utvikling av vaksine mot et virus var fire år, ble en vaksine mot COVID-19 utviklet og godkjent av et lands helsemyndigheter på mindre enn et år. 
 • Det tyske selskapet BioNtek, som opprinnelig arbeider med utvikling av vaksiner mot kreft, hadde allerede i februar ti kandidater for en COVID-19 vaksine, der en av disse nå er blitt godkjent i UK og USA. Dr. Sahin, som etablerte selskapet, er nå blant de 500 rikeste i verden. 
 • Anslag viser at 1,1 milliarder mennesker vil bli vaksinert i løpet av 2021, noe som tilsvarer i gjennomsnitt 2058 mennesker per minutt. 
 • De ulike landene er avhengige av tilgang til flere vaksiner. Dersom eksempelvis Tyskland kun hadde tilgang til Pfizer-vaksinen, ville det tatt to år å vaksinere 60 prosent av befolkningen.
 • Danske Bank antar at personer i risikogrupper, helsepersonell og eldre vil motta vaksine gjennom første kvartal 2021, mens massevaksinasjon vil skje fra slutten av første kvartal og tidlig andre kvartal. I USA tror vi 100 millioner mennesker, eller 30 prosent av befolkningen, vil være vaksinert ved utgangen av mars. 
 • Det er i øyeblikket 15 potensielle vaksiner mot COVID-19: 2 med godkjenning, 7 i kliniske forsøk og 6 som etter hvert kan begynne med kliniske forsøk. 

V-rekyl i finansmarkedene

 • På mindre enn en måned gjennom februar og mars falt verdien av globale aksjer 30.000 milliarder dollar – den raskeste overgangen fra et bull- til bear-marked noensinne. 
 • Kursfallene relativt til forrige toppnotering var 31 prosent på Oslo Børs og 33 prosent for globale aksjer, målt i dollar. Målt i en svekket krone falt globale aksjer kun 21 prosent. 
 • I tumultene i mars var det kun èn såkalt «trygg havn» som steg i verdi – den amerikanske dollaren. Både gull (-10%), amerikanske statsobligasjoner (-4%) og Bitcoin (-38%) falt i verdi. 
 • Stemningen i aksjemarkedet var svært optimistisk i januar, nådde bunnivåer i mars og steg deretter gradvis til tilnærmet euforiske nivåer i desember. 
 • Siden 23. mars er globale aksjer opp 73 prosent, teknologi-gigantene i FANG+ indeksen opp 132 prosent og Tesla-aksjen alene opp 655 prosent. Oslo Børs har steget tett på 50 prosent. 
 • Globalt har markedsverdien av børsnoterte aksjer steget 40.000 milliarder dollar siden 23. mars til rekordhøye 100.000 milliarder dollar. Kursoppgangen har vært kraftigere enn de fire foregående største kurs-rallyene i historien; 1929, 1938, 1974 og 2009. 
 • Mens globale aksjer inkludert USA er på rekordnivåer, er globale aksjer eksklusiv USA fortsatt ti prosent under toppnivået i oktober 2007. 
 • Pandemien har som følge av langt bedre utvikling i finansmarkedene enn i økonomien bidratt til å forsterke økonomiske ulikheter. I USA er verdien av finansielle verdipapirer nå 6,3 ganger så høy som brutto nasjonalprodukt – en soleklar ny rekord. 

Veldig dyre aksjer?

 • S&P 500-indeksen i USA handles på mer enn 25 ganger rapportert inntjening siste tolv måneder – det høyeste nivået siden 1929 og 1999. 
 • MSCI World All Countries-indeksen for globale aksjer har en P/E, basert på forventet inntjening neste tolv måneder, på 20. Dette er høyeste nivå siden 2001 og rundt 40 prosent over gjennomsnittlig nivå siste ti år. Norske aksjer (MSCI Norway) prises nær 18 ganger forventet inntjening - høyeste P/E på minst 25 år og over gjennomsnittet på 12,7 siste ti år. 
 • Direkteavkastningen fra forventet inntjening (E/P) i aksjemarkedet er nær laveste nivå siden IT-boblen, men sammenlignet med rentenivået er risikopremien fortsatt relativt sett høy. Direkteavkastningen fra norske aksjer fratrukket renten på en norsk statsobligasjon med ti års-løpetid tilsvarer i dag gjennomsnittsnivået siste ti år. 
 • Aksjer ser altså dyre ut relativt til inntjening, men ikke om man tar hensyn til rentenivået. 

Vinnere og tapere på sektornivå

 • Som en refleksjon av pandemiens varierende påvirkning på ulike deler av næringslivet har vi gjennom året sett store forskjeller i avkastning. For bare to måneder siden var globale teknologiaksjer som den beste sektoren opp 33 prosent siden årsskiftet, mens energisektoren var ned 50 prosent som den svakeste. Fra november har vaksinenyhetene utløst en reversering, med energi opp 25 prosent og teknologi opp «kun» 7 prosent. 
 • I USA har teknologi-rallyet bidratt til at de fem største selskapene utgjør nær en fjerdedel av markedsverdien i S&P 500 – den høyeste selskapskonsentrasjonen noensinne. 

V-rekyl i økonomien

 • I årets andre kvartal falt globalt brutto nasjonalprodukt 10.000 milliarder dollar, stemningsindikatorer fra næringslivet i Kina og Europa falt til rekordlave nivåer, amerikanske oljepriser var på et tidspunkt negative og flytrafikken i USA var i april 96 prosent lavere enn samme måned i 2019. Arbeidsledighetsraten i USA steg til 15 prosent og husholdningenes sparing som andel av disponibel inntekt nådde rekordhøye 34 prosent. • Britisk BNP forventes å falle med 11,3 prosent i 2020 – det kraftigste fallet siden 1709. 
 • Verdensøkonomien opplevde en V-formet rekyl etter opphevelsen av restriksjoner inn mot sommeren, med Kina tidligst ute og med en rask økonomisk retur til før-krisenivå. Selv i USA er samlet detaljhandel nå 32 milliarder dollar høyere enn i januar. 
 • Analytikerne venter nå 4,5 prosent BNP-vekst i USA i 2021 – høyeste siden 1999. 
 • Forbrukstall fra USA i desember viser størst vekst år/år for: Online elektronikk (+105%), produkter til oppussing av eget hjem (+26%), møbler (+12%) og dagligvarer (+5%). 

Voldsomme stimulanser

 • Viruset, nedstengninger, frykt for en finanskrise og alvorlig resesjon utløste en historisk penge- og finanspolitisk reaksjon med til sammen 22.000 milliarder dollar i støtte over de siste ni månedene. Sentralbankene har i gjennomsnitt kjøpt verdipapirer for over 1.000 milliarder dollar per måned siden mars, noe som ga stigende risikovilje i finansmarkedene. 
 • Globalt har sentralbankene gjennomført til sammen 190 rentekutt i 2020. 
 • Politikerne har lansert finanspolitiske stimulanser i størrelsesorden 14.000 milliarder dollar, noe som har bidratt til å øke den globale gjeldsbyrden til 277.000 milliarder dollar. Rentenivået på gjelden antas likevel å være på laveste nivå på 5000 år. Av stats- og selskapsobligasjoner handles rekordhøye 18.000 milliarder dollar nå med negativ rente. 
 • I 2020 utbetalte amerikanske myndigheter 2.000 milliarder dollar direkte til husholdningene, noe som har bidratt til å opprettholde kjøpekraften, det private forbruket og dermed overraskende god motstandsdyktighet i økonomien gjennom andre halvår. 
 • Det ventes at sentralbankene vil fortsette med pengetrykkingen gjennom 2021, og både i USA og Europa forventes ytterligere finanspolitiske stimulanser. 
 • Høy vekst i økonomien kombinert med fortsatt lave renter er fundamentet for Gullhår-hypotesen for 2021. Et stort spørsmål er likevel om mye av det gode allerede er priset inn i aksjekursene. Vi forventer ensifret avkastning i globale aksjer neste tolv måneder.


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.