Det er samtidig viktig å huske at det sjelden blir helt slik vi spår. Det er derfor viktig å ha en strategi for det uventede. Et godt eksempel på dette var at vi i fjor opplevde den høyeste inflasjonen på 30 til 40 år i Europa og USA.

De færreste hadde trodd det ved inngangen til året, noe som understreker viktigheten av å være forberedt på mange ulike utfall og at man aldri bør legge alle eggene i samme kurv.


- I løpet av de snart to årene Korona har herjet har forbrukerne primært brukt sine penger på varer, derfor er de trolig villige til å betale mye for dyre ferieopplevelser og andre kostbare opplevelser når samfunnet igjen åpner for dette.

Anders Johansen 
Forvalter og makroekspert
Danske Bank Norge

1. 2022 blir et normalår for aksjemarkedet

Etter to veldig gode år er vi blitt vant til avkastning på langt over 10 % i året. En del av dette har kommet på grunn av god inntjeningsvekst i selskapene, men noe skyldes også økte forventninger til fremtiden og lavere renter. I 2022 tror vi at rentene vil stige, og det er på tide for selskapene å levere på investorenes forventninger. Dette vil gjøre at det er vanskeligere for aksjemarkedet å levere samme avkasting i år som i fjor.

Det er også betydelig usikkerhet som gjør at vi tror svingningene som vi har opplevd de siste månedene vil fortsette. Utviklingen i inflasjonen, veksten i Kina,  Omikron og eventuelle nye mutasjoner av korona, vil være viktig for hvordan året ender.

2. Selskapenes inntjeningsvekst faller kraftig og blir mer normal

I 2021 steg inntjeningen i selskapene med 50 %. Det er uvanlig mye, og skyldes god vekst i verdensøkonomien, men også at inntjeningen falt i 2020. Etter et så godt år, er det naturlig at veksten normaliseres. I tillegg presses inntjeningen ned av stigende renter og en relativt høy inflasjon.

Vi forventer at servicesektoren skal gjøre det bedre etter hvert som samfunnet kan åpne etter Omikron og at det høye vareforbruket gjennom 2021 gradvis erstattes av økende reisevirksomhet og kjøp av tjenester og opplevelser.

3. Korona forsvinner ut av investorenes fokus

Akkurat nå står vi midt i et Omikron-utbrudd, og etter snart to år med stadig nye koronanedturer, er det er litt vanskelig å se for seg slutten av pandemien. Samtidig ser det nå ut som sykdomsforløpet fra Omikron er mindre alvorlig enn tidligere varianter.

Derfor vil kombinasjonen av flere vaksinerte, flere som har vært syke og at det går mot vår og varmere tider om bare noen måneder, gjøre at vi forhåpentlig snart kan legge den mest alvorlige delen av koronapandemien bak oss, og at det gradvis kan behandles på lignende måte som  vanlige influensaer som blusser opp hver vinter. 

4. There is no Alernative (TINA) effekten blir mindre viktig

Vi beveger oss gradvis bort fra en verden hvor renten er null eller negativ. Mange sentralbanker satt opp renten allerede i 2021 og det er ventet at sentralbanken i USA kommer til å gjøre det 3 ganger i 2022. Med gradvis høyere renter og avtagende inflasjon vil «there is no alternative – effekten» (TINA) avta ettersom investorene gradvis blir mer opptatt av prisen de betaler for aksjer og at det finnes andre investeringer enn aksjer som gir positiv forventet real-avkastning. 

5. Inflasjonen kommer ned på mer normale nivåer

I takt med at Omikron-bølgen ebber ut og fokuset på Korona forsvinner, vil gradvis forbruket skifte fra varer til tjenester. Dette vil gi en lettelse for de hardt belastede forsyningskjedene og fraktpriser, og råvarepriser vil falle tilbake til mer normale nivåer. På den andre siden vil økt sysselsetting i tjenestesektoren gi økt behov for bemanning noe som har vært et problem i 2021, spesielt i USA. Det har ført til høyere lønnsvekst, noe som sentralbanken vil bekjempe med økende renter gjennom året. Vi tror inflasjonen vil nærme seg målet om 2 % mot slutten av året.
 

6. President Xi får 5 nye år på partikongressen i Kina i oktober

Når den kinesiske partikongressen møtes i oktober i år, finnes det ikke noe reelt alternativ til å gjenvelge Xi Jinping for hans tredje femårs periode. Det siste året har Xi hatt et tydelig fokus på likhet og vekst for middelklassen fremfor avkastning til investorene. Vi tror det vil fortsette, men trolig med mindre kraft enn i 2021. Handelskrigen mellom USA og Kina er i ferd med å blusse opp igjen, og Taiwan kan potensielt være gjenstand for vår tids Kubakrise light, men vi tror eventuelt Kina bøyer av i siste øyeblikk. 

7. Joe Biden blir «Lame Duck» i mellomvalget i november

President Joe Biden blir trolig «lame duck» etter mellomvalget i USA 8. november 2022, der det er en stor sannsynlighet for at demokratene mister flertallet i minst et av Representantenes Hus og Senatet. Normalt brukes begrepet «lame duck» om en president som snart skal erstattes av en ny president. Denne gangen vil Biden ha to år igjen som president, men dersom han mister en eller begge delene av Kongressen vil det medføre at han politisk sett er vingeklippet fra å få satt sin politikk ut i lover.

På grunn av stor uenighet innad i det Demokratiske partiet, har han for tiden også store problemer med å få vedtatt sitt «Build Back Better» program. Vi kan forvente at Biden vil forsøke å gjennomføre alle mulige tiltak i 2022 for å bedre den økonomiske situasjonen frem mot valget, deriblant den høye inflasjonen, for å gi han et noe bedre utgangspunkt før valget.

8. Luksustjenester får et fantastisk år

I løpet av de snart to årene Korona har herjet har forbrukerne primært brukt sine penger på varer, derfor er de trolig villige til å betale mye for dyre ferieopplevelser og andre kostbare opplevelser når samfunnet igjen åpner for dette. Forbrukere verden over har også nedbetalt en del gjeld og generelt spart mye penger som de trolig vil være villige til å bruke en del av i perioden etter gjenåpningen. 

9. Sunnhet blir en megatrend

Helse og sunnhet er inne i en megatrend som vil vare over mange år. Korona har vært med på å forsterke fokuset på kropp og helse. Samtidig foregår det en revolusjon innenfor regenerativ medisin og kreftforskning med en forlengelse av forventet levetid. Internet of things og apper for å måle sunnhet og andre helse «gadgets» er også sterkt voksende. Alt dette vil underbygge det økende fokuset på helse og sunnhet. 

10. ESG og bærekraft blir normalen

De siste årene har fokuset på ESG investeringer økt kraftig. I løpet av 2021 og COP26 i Glasgow på slutten av året, tok man nye steg og det er nå blitt en forventning blant investorer at både selskaper og forvaltere tar dette seriøst. Olje og gassbransjen opplever også stadig strengere krav for de investeringene de gjør i ny leting etter olje og gass, og en stadig større del av deres investeringer dreies i retning av fornybar energi. Denne trenden vil fortsette med økende styrke i årene fremover.

Anders Johansen, sjefstrateg Danske Bank NorgeInnholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.